>

Apie mus

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTAS – Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskirta nacionalinė standartizacijos institucija – yra biudžetinė įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Dėl Europos standartizacijos Nr. 1025/2012 ir Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymas.

Uždaviniai:

  • dalyvauti formuojant ir įgyvendinant kartu su suinteresuotomis šalimis valstybės politiką standartizacijos srityje;
  • sudaryti technikos komitetus nacionaliniams standartams ir nacionaliniams standartizacijos leidiniams rengti bei koordinuoti jų rengimą;
  • kaupti ir platinti nacionalinius standartus ir nacionalinius standartizacijos leidinius, skelbti informaciją apie juos;
  • perimti ir platinti Europos standartizacijos organizacijų (CEN, CENELEC, ETSI) standartus ir standartizacijos leidinius;
  • platinti tarptautinių standartizacijos organizacijų (ISO, IEC) standartus ir standartizacijos leidinius;
  • pagal kompetenciją atstovauti Lietuvos interesams Europos ir tarptautinių standartizacijos organizacijų veikloje;
  • keistis informacija apie techninius reglamentus – su Europos Komisija, apie techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktus – su Pasaulio prekybos organizacija.

Svarbiausi 2024 metų darbai

1. Vykdant Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymo 6 straipsnio 2 dalies nuostatą dėl nacionalinių standartų ir perimtųjų standartų redakcijų lietuvių kalba rengimo, įgyvendinti Lietuvos standartizacijos departamento 2024 m. darbo programą, sudarytą įvertinus suinteresuotųjų subjektų (viešojo ir verslo sektorių, vartotojų) poreikius (I–IV ketv.).

2. Siekiant stiprinti nacionalinių interesų atstovavimą tarptautinėse standartizacijos institucijose ir Europos standartizacijos organizacijose rengiant standartus, aiškiau reglamentuoti LST TK skiriamų atstovų kompetencijų vertinimą ir atsiskaitymą LST TK už veiklą tarptautinių standartizacijos institucijų ir Europos standartizacijos organizacijų technikos komitetuose ir jų darbo grupėse, patvirtinti naujos redakcijos Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus įsakymą „Dėl Lietuvos standartizacijos departamento technikos komitetų atstovų dalyvavimo tarptautinėse standartizacijos institucijose ir Europos standartizacijos organizacijose atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (II ketv.).

3. Siekiant užtikrinti Lietuvos standartizacijos departamento naudojamų valstybės informacinių išteklių kibernetinį saugumą, sukurti ir įdiegti Lietuvos standartizacijos departamento technikos komitetų portalą su specializuota standartų dokumentų valdymo sistema (saugykla) (I–IV ketv.).

4. Didinant žinomumą apie Lietuvos standartizacijos departamento veiklą ir Lietuvos standartus, įgyvendinti Lietuvos standartizacijos departamento 2024 m. veiklos viešinimo planą ir įvertinti įstaigos žinomumo pokytį (I–IV ketv.).

5. Siekiant padidinti įstaigos veiklos efektyvumą ir jos patrauklumą esamiems ir būsimiems darbuotojams, tobulinti darbuotojų motyvacijos ir kvalifikacijos kėlimo sistemą (I–IV ketv.). 6. Siekiant suvaldyti galimas ir 2024 m. pasireiškusias rizikas, taikyti organizacines rizikų valdymo priemones jų neigiamam poveikiui šalinti (I–IV ketv.).

Atnaujinimo data: 2024-03-28