>

Apie standartizaciją

Standartizacija – veikla, kurios tikslas – nustatyti savanoriškai taikomas technines ir kokybės specifikacijas, kurias dabartiniai ir būsimi produktai, gamybos procesai ar paslaugos galėtų atitikti.

Visu pirma ši veikla yra susijusi su techninių ir kokybės specifikacijų rengimu, leidimu ir įdiegimu.

Pagrindiniai standartizacijos tikslai

● gerinti produktų ir paslaugų kokybę, užtikrinti jų saugą ir tvarumą, apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką;

● sudaryti laisvo produktų ir paslaugų judėjimo sąlygas;

● sudaryti naujų technologijų taikymo ir inovacijų plėtros sąlygas, siekiant užtikrinti produktų ir paslaugų konkurencingumą;

● sudaryti efektyvaus žmogiškųjų, materialių ir energijos išteklių naudojimo ir taupymo sąlygas.

Lietuvos standartizacijos departamentas yra vienintelė Lietuvoje nacionaliniu lygmeniu pripažinta nacionalinė standartizacijos institucija ir apie ją yra pranešta Europos Komisijai. Ji yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota vykdyti ir plėtoti standartizaciją Lietuvos Respublikoje bei atstovauti pagal savo kompetenciją Lietuvos ekonomikos interesams tarptautinėse ir Europos standartizacijos organizacijose (CEN, CENELEC, ETSI, ISO, IEC).

Nacionalinė standartizacijos institucija užtikrina, kad Lietuvoje būtų vykdoma nacionalinė standartizacija, o Lietuvos ekonomikos interesams tarptautinių ir Europos standartizacijos organizacijų veikloje būtų atstovaujama laikantis pagrindinių nacionalinės standartizacijos principų.

Pagrindiniai standartizacijos principai

Skaidrumas – viešas informacijos skelbimas ir galutinių rezultatų prieinamumas visame standartų rengimo procese ir pirmenybės jokiam konkrečiam suinteresuotajam subjektui neteikimas;

Atvirumas – dalyvavimo standartizacijos procese galimybės užtikrinimas visiems suinteresuotiesiems subjektams.

Savanoriškas nacionalinių standartų taikymas;

Pirmenybės tarptautinei ir Europos standartizacijai teikimas rengiant ir taikant standartus;

Savanoriškas suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas standartizacijoje;

Sutarimas dėl standartų turinio įvertinus visų suinteresuotųjų subjektų nuomones ir derinant prieštaravimus;

Standartų darna – dubliuotų standartų nebuvimas.

Atnaujinimo data: 2023-09-11