Korupcija – piktnaudžiavimas įgaliojimais siekiant naudos sau ar kitam asmeniui viešajame ar privačiame sektoriuje.

Korupcijos prevencija – sisteminga veikla, kuria siekiama didinti viešojo ir privataus sektorių subjektų atsparumą korupcijai ir kuri apima korupcijos rizikos veiksnių nustatymą, įvertinimą, šalinimą ir (ar) mažinimą, sudarant bei įgyvendinant korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą.

(Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4DBDE27621A2/asr)

Dėl pranešimo apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas (PDF)

Atmintinė ką privalu žinoti jei susidūrei su korupcija. (PDF)

Naudingos nuorodos

Lietuvos standartizacijos departamente yra savanoriškai įdiegta antikorupcinės vadybos sistema nuo 2018 m. pabaigos. Jos taikymo sritis yra integruota į įdiegtą kokybės vadybos sistemą ir taikoma pagrindinių kokybės vadybos sistemoje įvardytų procesų – Standartų rengimas, Standartų platinimas ir veiklos viešinimas, Infrastruktūros  valdymas – veiklose, susijusiose su viešaisiais pirkimais, standartų leidyba ir platinimu ir įstaigos darbuotojais, turinčiais įgaliojimus atlikti šias veiklas.

Atnaujinimo data: 2023-09-11