Techninių reglamentų notifikavimas

Vadovaudamasis Informacijos apie techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 617 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 28 d. nutarimo Nr. 957 redakcija) nuostatomis, Lietuvos standartizacijos departamentas skelbia pranešimus apie Europos Sąjungos valstybių narių ir Pasaulio prekybos organizacijos narių techninių reglamentų projektus.

Pranešimai Europos Komisijai apie Lietuvos Respublikos techninių reglamentų projektus

Lietuvos standartizacijos departamentas, vadovaudamasis 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/1535, kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarka (kodifikuota redakcija), praneša Europos Komisijai apie kiekvieną iš Lietuvos valdžios institucijų gautą techninio reglamento projektą. Informavus Europos Komisiją, prasideda 3 mėnesių projekto sustabdymo procedūra, kurios metu Komisija ar kitos valstybės narės turi teisę išsakyti komentarus dėl pateikto techninio reglamento projekto, į kuriuo Lietuvos valdžios institucija turi atitinkamai reaguoti. Komentarų teikimo laikotarpiu projektą teikusi valdžios institucija techninio reglamento priimti negali. 

Nuo 2004 m. gegužės 1 d., pranešimo apie Lietuvos techninių reglamentų projektus procedūra vykdoma pagal Informacijos apie techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 617 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 28 d. nutarimo Nr. 957 redakcija).

Informacija Lietuvos valdžios institucijoms

Valdžios institucija, parengusi techninio reglamento ar informacinės visuomenės paslaugų taisyklių projektą, elektroniniu paštu [email protected]  jį pateikia Lietuvos standartizacijos departamentui – kartu su šiais lietuvių kalba užpildytais dokumentais:

•  pranešimu (Adobe Reader formatu) lietuvių kalba (paaiškinimai, kaip pildyti pranešimą pagal formą – PDF dokumente (Adobe Reader formatu); 

•  kiekvieno parengto techninio reglamento ar informacinės visuomenės paslaugų taisyklių tekstu;

•  susijusių pagrindinių teisės aktų ar nuostatų tekstu – jeigu jis būtinas konkretaus techninio reglamento ar informacinės visuomenės paslaugų taisyklių projekto poveikiui įvertinti.

PASTABA. Į rengiamus teisės aktų, reglamentuojančių laisvą prekių judėjimą tose srityse, kuriose nėra nustatytų bendrų ES reikalavimų ir galioja skirtingos nacionalinės taisyklės, projektus įrašomas taikomas abipusio pripažinimo principas: „Kiekviena prekė gali būti be jokių apribojimų teikiama į Lietuvos Respublikos rinką, jeigu tokia prekė teisėtai pagaminta ES valstybėje narėje, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės sutartį, arba Turkijoje ir ją leidžiama teikti į rinką toje valstybėje arba teisėtai importuota iš trečiosios valstybės į ES valstybę narę arba Turkiją ir ją leidžiama teikti į rinką toje valstybėje“.

Lietuvos valdžios institucijos taip pat turi teisę išsakyti pastabas ar išsamią nuomonę apie kitų valstybių narių Europos Komisijai pateiktus techninių reglamentų projektus. Pranešimus apie kitų Europos Sąjungos valstybių narių parengtus techninių reglamentų projektus ir pačius projektus galima rasti Europos Komisijos Techninių reglamentų informacinėje sistemoje (TRIS) adresu https://technical-regulation-information-system.ec.europa.eu/lt/home (lietuvių kalba).

Jeigu valdžios institucija pageidauja gauti dominančio Europos Sąjungos valstybės narės techninio reglamento projekto tekstą lietuvių kalba – ar nori pateikti pastabas (išsamią nuomonę), prašome kreiptis elektroniniu paštu [email protected]

Informacija Lietuvos verslo įmonėms ir nevyriausybinėms organizacijoms

Lietuvos verslo įmonės ir nevyriausybinės organizacijos, suinteresuotos gauti informacijos apie Lietuvos ar kitų Europos Sąjungos valstybių narių parengtus techninių reglamentų projektus – juos gali rasti Europos Komisijos Techninių reglamentų informacinėje sistemoje (TRIS) – adresu https://technical-regulation-information-system.ec.europa.eu/lt/home  (lietuvių kalba), įvedusios dominančią informaciją į paieškos laukelį. Galima naudotis ir šios svetainės puslapio apačioje esančiu langeliu-„Prenumeruokite dabar“, kurį nuspaudus ir užpildžius reikiamą informaciją, automatinė pranešimų sistema atsiųs informaciją apie reglamentus (pagal pasirinktą kategoriją).

Aukščiau nurodytoje interneto svetainėje pasirinkus aktualius duomenis, įvykdžius paiešką ir radus dominantį pranešimą, skiltyje Nuomonės galima palikti komentarus. Europos Komisija prašo atsižvelgti į pranešimų datas ir komentarus teikti ne vėliau nei likus 1 mėnesiui iki pranešimo sustabdymo procedūros pabaigos norint, kad jie būtų tinkamai apsvarstyti. Daugiau informacijos po kiekvienu pranešimu (pavyzdys adresu https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/lt/search/?trisaction=search.detail&year=2021&num=574). 

Pranešimas apie Lietuvos Respublikos techninių reglamentų projektus PPO sekretoriatui

Lietuvos standartizacijos departamentas, vadovaudamasis PPO techninių prekybos kliūčių susitarimo 3.2 ir 7.2 papunkčiais, praneša PPO sekretoriatui apie kiekvieną iš Lietuvos valdžios institucijų gautą techninio reglamento projektą.

Informavus PPO sekretoriatą, iš kitų PPO šalių narių laukiami projekto komentarai. Komentarų teikimo terminą – 60–90 dienų nuo PPO sekretoriato informavimo – nurodo techninį reglamentą pateikusi valdžios institucija. Visos kitos PPO valstybės narės turi teisę išsakyti komentarus dėl pateikto techninio reglamento projekto, į kuriuos reglamentą pristačiusi Lietuvos valdžios institucija turi atitinkamai reaguoti.  Komentarų teikimo laikotarpiu techninis reglamentas negali būti priimtas.

PPO narių pranešimai

Informacija Lietuvos valdžios institucijoms

Lietuvos valdžios institucijos, norinčios pateikti PPO sekretoriatui pranešimą apie techninio reglamento ar atitikties įvertinimo procedūros teisės akto projektą, turi užpildyti nustatytos formos pranešimą (Adobe Reader (108.9 kb)) (Ms Word (61.0 kb)) ir jį kartu su projekto tekstu elektroniniu paštu [email protected]  atsiųsti Lietuvos standartizacijos departamentui.

 Informacija verslo ir nevyriausybinėms organizacijoms

Suinteresuotos Lietuvos verslo įmonės ir nevyriausybinės organizacijos Lietuvos ar kitų šalių techninių reglamentų ir atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktų projektus gali naujojoje sistemoje ePingSPS&TBT platform – adresu https://epingalert.org/en/Search/Index  –(anglų kalba). Šioje sistemoje taip pat sudarytos sąlygos užsiregistruoti ir gauti elektroninius laiškus apie naujai įkeliamus techninius reglamentus ar atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktus – https://epingalert.org/en/Account/Registration  

Šiuo metu taip pat kuriama ir greitu metu bus paleista ir ePingSPS&TBT platform sistemos programėlė, kurią bus galima parsisiųsti į mobilųjį telefoną.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-12-14