• Administracija
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Sigitas Šiupšinskas
  Mindaugas Aleksandras Balčiauskas
 • Organizacinis standartų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Ramunė Edita Rukšėnienė
  Vilma Masalskytė
  Ramunė Bielskienė
  Vidmantas Domkus
  Saulius Daunoravičius
  Lina Jusienė
  Dalia Reginienė
  Arvydas Stasys Samalavičius
  Vytautas Simutis
  Nijolė Graužinienė
  Rima Rastenienė
  Vaclovas Jonevičius

  ORGANIZACINIO STANDARTŲ SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  5. Skyriaus uždaviniai yra:

  5.1. užtikrinti nacionalinės standartizacijos darbų vykdymą;

  5.2. atstovauti nacionaliniams interesams tarptautinėse standartizacijos organizacijose ir Europos standartizacijos organizacijose ir užtikrinti narystės įsipareigojimų šiose organizacijose vykdymą;

  5.3. užtikrinti administracinių paslaugų teikimą;

  5.4. užtikrinti informacijos apie Departamento technikos komitetų veiklą, naujas standartizacijos veiklos sritis ir kitos su Skyriaus veikla susijusios informacijos visuomenei teikimą.

  6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka tokias funkcijas:

  6.1. rengia norminių teisės aktų, reglamentuojančių Departamento technikos komitetų sudarymą ir veiklos organizavimą, nacionalinių standartizacijos darbų organizavimo tvarką, projektus;

  6.2. organizuoja Departamento technikos komitetų sudarymą, jų veiklos sustabdymą ir likvidavimą;

  6.3. administruoja Departamento technikos komitetų veiklą ir metodiškai vadovauja:

  6.3.1. technikos komitetų veiklos organizavimo klausimais;

  6.3.2. nacionalinių standartų ir standartizacijos leidinių rengimo, keitimo ir peržiūrėjimo klausimais;

  6.3.3. dalyvavimo tarptautinių standartizacijos organizacijų ir Europos standartizacijos organizacijų technikos komitetų ir darbo grupių veikloje klausimais;

  6.3.4. komentarų teikimo dėl rengiamų ir peržiūrimų tarptautinių ir Europos standartų ir standartizacijos leidinių, nacionalinės pozicijos suformavimo klausimais.

  6.4. rengia Departamento darbo programos 1-ąją dalį Rengiami, peržiūrimi ir per praėjusius bei einamuosius metus išleisti nacionaliniai standartai ir nacionaliniai standartizacijos leidiniai“ ir aktualizuoja joje skelbiamą informaciją; 

  6.5. organizuoja nacionalinių standartų ir nacionalinių standartizacijos leidinių rengimą, keitimą ir periodinę peržiūrą, nacionalinių standartų ir standartizacijos leidinių, perimtų Europos ir tarptautinių standartų ir standartizacijos leidinių skelbimą negaliojančiais;

  6.6. organizuoja perimamų Europos ir tarptautinių standartų ir standartizacijos leidinių nacionalinių priedų rengimą;

  6.7. tvarko nacionalinių standartų ir nacionalinių standartizacijos leidinių registrą;

  6.8. pagal kompetenciją dalyvauja Europos standartizacijos komiteto (CEN) ir Europos elektrotechnikos komisijos (CENELEC) Techninių tarybų, kitų Europos standartizacijos organizacijų ir tarptautinių standartizacijos organizacijų valdymo organų, strateginių patariamųjų grupių veikloje, organizuoja nacionalinės pozicijos svarstomais klausimais pateikimą elektroninėmis balsavimo priemonėmis ir priimtų sprendimų įgyvendinimą;

  6.9. organizuoja Europos standartizacijos komiteto (CEN) ir Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) siūlymų dėl naujų veiklos sričių ir naujų temų svarstymą ir nacionalinės pozicijos pateikimą elektroninėmis balsavimo priemonėmis CEN ir ISO;

  6.10. organizuoja tarptautinių, Europos standartų ir standartizacijos leidinių projektų viešąją apklausą ir oficialųjį balsavimą ir nacionalinės pozicijos elektroninėmis balsavimo priemonėmis teikimą tarptautinėms standartizacijos organizacijoms ir Europos standartizacijos organizacijoms;

  6.11. organizuoja tarptautinių, Europos standartų ir standartizacijos leidinių periodinę peržiūrą ir elektroninėmis balsavimo priemonėmis teikia nacionalinę poziciją tarptautinėms standartizacijos organizacijoms ir Europos standartizacijos organizacijoms;

  6.12. organizuoja Departamento Technikos komiteto atstovų atranką ir skyrimą į tarptautinių standartizacijos organizacijų ir Europos standartizacijos organizacijų technikos komitetų, pakomitečių plenarinius susirinkimus ir darbo grupes;

  6.13. rengia metines ataskaitas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB ir 2009/105/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 87/95/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1673/2006/EB (toliau – Reglamentas Nr. 1025/2012) 6 straipsnio „MVĮ prieiga prie standartų“ 3 dalį ir jas skelbia Departamento svetainėje;

  6.14. rengia ataskaitas Europos standartizacijos organizacijoms pagal Reglamento Nr. 1025/2012 24 straipsnio „Ataskaitos“ 1 dalies Reglamento įgyvendinimo ataskaitos reikalavimus;

  6.15. notifikuoja naujų nacionalinių standartų temas Europos standartizacijos organizacijoms (CEN ir CENELEC);

  6.16. notifikuoja darniųjų standartų projektų antraštes lietuvių kalba Europos standartizacijos organizacijoms;

  6.17. notifikuoja perimtus Europos standartus Europos telekomunikacijų institutui (ETSI);

  6.18. teikia pranešimus dėl privalomo taikymo perimtų Europos standartų ir standartizacijos leidinių Europos standartizacijos organizacijoms (CEN ir CENELEC);

  6.19. pagal ūkio subjektų prašymus teikia lietuviškųjų atpažinimo kortelių leidėjo atpažinimo numerius;

  6.20. konsultuoja ir rengia atsakymus į suinteresuotų subjektų užklausas Skyriaus kompetencijos klausimais;

  6.21. organizuoja seminarus standartų taikymo klausimais;

  6.22. rengia ir Departamento svetainėje skelbia informaciją, susijusią su Departamento technikos komitetų veikla, naujomis standartizacijos veiklos sritimis;

  6.23. techniškai aptarnauja Departamento Technikos komisiją ir Vartotojų komisiją;

  6.24. tvarko informaciją Standartizacijos valdymo informacinėje sistemoje, teikia siūlymus dėl sistemos tobulinimo;

  6.25 rengia Departamento kokybės vadybos sistemos dokumentus;

  6.26. pagal kompetenciją dalyvauja Departamento komisijų ar darbo grupių veikloje;

  6.27. rengia, teikia ir apdoroja su Skyriaus vykdoma veikla susijusią informaciją;

  6.28. tvarko Skyriaus dokumentaciją;

  6.29. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus pavedimus.

 • Standartų leidybos skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Audronė Skomskienė
  Birutė Meškėnienė
  Dr. Rasa Kurkauskienė
  Jolanta Gaivenytė-Butler
  Nijolė Banevičienė
  Skaistė Aleksandravičienė
  Inga Šlikienė

  STANDARTŲ LEIDYBOS SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  6. Skyriaus uždaviniai yra:

  6.1. dalyvauti vykdant ir plėtojant nacionalinę standartizaciją Lietuvos Respublikoje;

  6.2. organizuoti Lietuvos standartuose vartojamų terminų ekspertizę ir jų prieinamumą visuomenei;

  6.3. organizuoti Europos ir tarptautinių standartų ir standartizacijos leidinių perėmimą;

  6.4. sudaryti ir įgyvendinti Departamento darbo programos 2-ąją dalį, organizuojant perimtųjų Europos ir tarptautinių standartų ir standartizacijos leidinių redakcijų lietuvių kalba rengimą;

  6.5. organizuoti Lietuvos standartų leidybą;

  6.6. organizuoti Lietuvos, tarptautinių ir užsienio valstybių, su kuriomis Departamentas yra pasirašęs susitarimus, standartų platinimą;

  6.7. užtikrinti Departamento ryšių su visuomene ir vidinės komunikacijos priemonių įgyvendinimą;

  6.8. pagal kompetenciją atstovauti nacionalinės standartizacijos institucijos interesams Europos standartizacijos organizacijose ir tarptautinėse standartizacijos institucijose.

  7. Skyrius, vykdydamas pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  7.1. rengia teisės aktų ir kitų norminių dokumentų projektus;

  7.2. organizuoja standartų vertimo ir recenzavimo sutarčių sudarymą ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

  7.3. organizuoja Departamento Terminologijos komisijos darbą;

  7.4. tvarko standartizuotų terminų straipsnius Standartizacijos valdymo informacinės sistemos (toliau – SMIS) posistemyje LST-TERM;

  7.5. organizuoja terminų straipsnių perdavimą Valstybinei lietuvių kalbos komisijai;

  7.6. rengia Lietuvos standartų leidybinius egzempliorius: atlieka Lietuvos standartų projektų kalbinį ir techninį redagavimą ir įformina juos pagal nustatytus reikalavimus;

  7.7. verčia Europos ir tarptautinių standartų projektų antraštes į lietuvių kalbą ir rengia perimamų Europos ir tarptautinių standartų ir jų projektų maketus;

  7.8. praneša Europos standartizacijos komiteto (CEN) ir Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto (CENELEC) Valdymo centrui apie perimtuosius Europos standartus, išleistas jų redakcijas lietuvių kalba;

  7.9. platina Lietuvos, tarptautinius ir užsienio šalių standartizacijos organizacijų standartus ir standartizacijos leidinius;

  7.10. rengia susitarimų su Lietuvos įmonėmis ir organizacijomis projektus dėl standartų platinimo;

  7.11. rengia siūlymus dėl standartų platinimo priemonių ir metodų bei kainų nustatymo metodikos tobulinimo ir teikia Departamento direktoriui;

  7.12. sudaro tinkamas sąlygas naudotis Departamento standartų skaityklos dokumentais visiems suinteresuotiesiems subjektams;

  7.13. rengia ir išleidžia Departamento biuletenį;

  7.14. formuoja Departamento įvaizdį, organizuoja aktualios informacijos apie Departamento veiklą teikimą žiniasklaidai, piliečiams ir organizacijoms Departamento interneto svetainėje ir per kitas visuomenės informavimo priemones;

  7.15. koordinuoja Departamento interneto svetainės turinio, skirto išorinei komunikacijai, ir Departamento intraneto turinio, skirto vidinei komunikacijai, priežiūrą;

  7.16. planuoja bei organizuoja Departamento komunikacijos renginius;

  7.17. konsultuoja gamintojų ir paslaugų teikėjų, valstybės ir savivaldybių, vartotojų bei mokslo ir studijų institucijų, asociacijų, profesinių sąjungų ir kitų nevyriausybinių organizacijų atstovus Skyriaus veiklos klausimais;

  7.18. organizuoja leidimų atgaminti standarto turinio dalį suteikimą ūkio subjektams pagal jų prašymus;

  7.19. Skyriaus kompetencijos srityje atstovauja Departamentui Europos standartizacijos organizacijų ir tarptautinių standartizacijos institucijų renginiuose ryšių su visuomene ir standartų platinimo klausimais.

  7.20. vykdo kitus Departamento direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pavedimus.

 • Bendrųjų reikalų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Stanislava Vaitkevičienė
  Asta Lukošaitienė
  Vaidas Bielskis
  Petras Urbanavičius

  BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  6. Skyriaus uždaviniai yra:

  6.1. informacinių technologijų srityje – užtikrinti tinkamą Departamentui priklausančios kompiuterinės technikos, kompiuterinio tinklo, interneto, informacinių sistemų, interneto ir intraneto svetainių, duomenų bazių funkcionavimą ir priežiūrą;

  6.2. ūkio srityje – užtikrinti Departamento struktūrinių padalinių aprūpinimą materialinėmis ir techninėmis priemonėmis, Departamento administracinių patalpų apsaugą, švarą ir tvarką;

  6.3. darbo saugos srityje – užtikrinti saugą ir sveikatą, priešgaisrinės bei civilinės saugos reikalavimų bei priemonių įgyvendinimą Departamente;

  6.4. turto valdymo srityje – užtikrinti Departamento turto efektyvų valdymą ir naudojimą;

  6.5. viešųjų pirkimų srityje – užtikrinti skaidrų viešųjų pirkimų procedūrų atlikimą, siekiant racionaliai panaudoti tam skirtas lėšas;

  6.6. dokumentų valdymo srityje – užtikrinti Departamento dokumentų (tarp jų ir elektroninių) efektyvų valdymą ir archyvuojamų dokumentų saugojimą bei naudojimą;

  6.7. kokybės vadybos bei antikorupcinės vadybos sistemų valdymo srityje – vykdyti kokybės vadybos bei antikorupcinės vadybos sistemų priežiūrą ir užtikrinti jų palaikymą;

  6.8. Departamento veiklos planavimo srityje – dalyvauti rengiant Departamento metinio veiklos plano projektą ir administruoti Departamento veiklos plano vykdymo ataskaitas.

   

  7. Skyrius, vykdydamas pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  7.1. užtikrina tinkamą Departamentui priklausančių kompiuterių programų ir kompiuterių tinklų apsaugą bei operatyvų gedimų šalinimą;

  7.2. prižiūri kompiuterizuotas darbo vietas ir teikia konsultacijas įvairių kompiuterių programų naudojimo klausimais informacinių sistemų vartotojams, nustato paruoštų programų naudojimo galimybes;

  7.3 prižiūri Departamento kompiuterių tinklą, atlieka jo techninių išteklių paskirstymą ir administruoja naudotojų prieigos teises;

  7.4. administruoja Informacinių sistemų naudotojų identifikavimo duomenis ir prieigos teises;

  7.5. vysto ir tobulina standartizacijos valdymo informacinę sistemą (SMIS), e. Komitetą ir kitas Departamento naudojamas informacines sistemas bei duomenų bazes, testuoja ir diegia naujinimus, užtikrina jų tinkamą funkcionavimą;

  7.6. vykdo Departamento intraneto ir interneto svetainių techninę priežiūrą, atnaujina informaciją, tobulina ir užtikrina jų tinkamą funkcionavimą;

  7.7. užtikrina Departamento interneto svetainės atitikimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintiems bendriesiems reikalavimams valstybės institucijų interneto svetainėms;

  7.8. vykdo Departamento naudojamos kompiuterinės technikos techninę priežiūrą, užtikrina tinkamą įrangos funkcionavimą, organizuoja jos remontą;

  7.9. organizuoja ir dalyvauja rengiant Departamento informacinių sistemų projektinius pasiūlymus bei technines specifikacijas;

  7.10. vykdo kompiuterių programų apskaitą, analizuoja teisines, technines, technologines, metodologines ir organizacines informacinių sistemų tvarkymo problemas ir pagal savo kompetenciją priima sprendimus, jų funkcionavimui užtikrinti;

  7.11. pagal kompetenciją organizuoja elektroninio parašo naudojimą, sprendžia kompiuterinės, programinės ir telekomunikacijų įrangos įsigijimo klausimus, kad būtų užtikrintas Departamento darbo efektyvumas;

  7.12. rengia siūlymus Departamento direktoriui dėl Departamento informacinių technologijų infrastruktūros tobulinimo;

  7.13. rengia teisės aktų projektus ir siūlymus dėl teisės aktų, susijusių su skyriui pavestų funkcijų vykdymu, projektų rengimo;

  7.14. vykdo Departamento naudojamų tarnybinio judriojo (mobilaus) ryšio ir fiksuoto telefono ryšio įrangos priežiūrą, užtikrina tinkamą įrangos funkcionavimą, organizuoja jos remontą;

  7.15. organizuoja Departamento patalpų inžinerinių tinklų eksploataciją, techninę priežiūrą ir remonto darbus;

  7.16. organizuoja ir kontroliuoja Departamento nekilnojamojo/kilnojamojo turto nuomos ir panaudos sutarčių sudarymą ir vykdymą;

  7.17. organizuoja ir atlieka Departamento materialiojo ir nematerialiojo turto pripažinimo nereikalingais arba netinkamais (negalimais) naudoti ir jų nurašymo procedūras;

  7.18. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir rengia nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimą viešuose prekių aukcionuose;

  7.19. kontroliuoja Departamento transporto valdymą, techninio aptarnavimo priežiūrą bei užtikrina Departamento aprūpinimą transportu;

  7.20. nustato materialinių vertybių poreikį bei užtikrina materialinį ir techninį Departamento aprūpinimą;

  7.21. kontroliuoja Departamento materialiojo ir nematerialiojo turto racionalų ir tinkamą naudojimą;

  7.22. užtikrina tvarkos ir švaros palaikymą Departamento patalpose;

  7.23. atsako už materialinių vertybių saugojimą ir išdavimą, atlieka dokumentinį jų įforminimą, dalyvauja inventorizuojant Departamento materialines vertybes;

  7.24. organizuoja ir kontroliuoja, reglamentuojančių teisės aktų vykdymą darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės ir civilinės saugos srityse;

  7.25. rengia saugos darbe, priešgaisrinės ir civilinės saugos instrukcijas, pagal kompetenciją atlieka naujai priimtų Departamento darbuotojų įvadinį bei periodinį instruktavimą saugos ir priešgaisrinės saugos klausimais, organizuoja ir atlieka profesinės rizikos veiksnių vertinimą ir tyrimą;

  7.26. kontroliuoja darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų, prevencinių priemonių įgyvendinimo laikymąsi Departamente;

  7.27 organizuoja ir atlieka nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų tyrimus, analizuoja nelaimingų atsitikimų darbe aplinkybes bei priežastis;

  7.28 nustato poreikius prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti, reikalingus Departamento struktūrinių padalinių veiklai užtikrinti, apibendrina ir teikia atsakingam darbuotojui už pirkimų plano sudarymą.

  7.29. organizuoja ir atlieka viešuosius prekių, paslaugų ir darbų mažos vertės pirkimus;

  7.30. rengia viešųjų pirkimų dokumentus, sutarčių projektus;

  7.31. padeda Departamento administracijos padaliniams organizuoti įvairius renginius, vykdo renginių logistiką Departamente ir už jo ribų;

  7.32. vykdo užsienio svečių priėmimo logistiką Departamente;

  7.33. užtikrina Departamento dokumentų efektyvų valdymą ir archyvuojamų dokumentų saugojimą bei naudojimą;

  7.34. atlieka ilgo ir nuolat saugomų dokumentų, teisės aktų nustatyta tvarka perduodamų Lietuvos valstybės naujajam archyvui (toliau – Archyvas) ekspertizę, rengia jų apyrašų tęsinius bei suderina juos informacinės sistemos priemonėmis;

  7.35. rengia Departamento dokumentacijos planą, jo papildymų sąrašą ir suderina juos su Archyvu informacinės sistemos priemonėmis;

  7.36. registruoja visus gautus ir siunčiamus oficialiuosius Departamento dokumentus dokumentų valdymo sistemoje (toliau - DVS), priskiriant jiems atitinkamas dokumentų bylas pagal patvirtintą metų dokumentacijos planą

  7.37. vykdo vieno langelio funkciją, registruoja užklausas gautas iš juridinių ir fizinių asmenų paslaugų valdymo sistemoje;

  7.38. tvarko Departamento veiklos organizavimo ir susirašinėjimo bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka perduoda tolimesniam saugojimui;

  7.39. vykdo priežiūrą ir užtikrina kokybės vadybos sistemos ir antikorupcinės vadybos sistemos palaikymą;

  7.40. organizuoja Departamento darbuotojų tarnybines komandiruotes į užsienio valstybes;

  7.41. dalyvauja rengiant Departamento metinį veiklos plano projektą, rengia Departamento veiklos plano ketvirčių ir metų įvykdymo ataskaitas bei teikia jas Ekonomikos ir inovacijų ministerijai nustatyta tvarka;

  7.42. rengia Skyriaus veiklos planą, organizuoja šiame plane nustatytų priemonių įgyvendinimą bei nustatyta tvarka teikia įvykdymo ataskaitas;

   7.43. vykdo kitus Departamento direktoriaus pavedimus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-08-21