Darbo grupės ir komisijos

Technikos komisija yra kolegialus patariamasis organas, veikiantis prie Lietuvos standartizacijos departamento (toliau – Departamentas), kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymu ir kitais teisės aktais, Departamento direktoriaus įsakymais ir Departamento Technikos komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarkos aprašu, bei atsižvelgia į tarptautinių ir Europos standartizacijos organizacijų vidaus reglamentus ir direktyvas, skirtus standartizacijos veiklai.

Technikos komisijos tikslas

Technikos komisijos tikslas – teikti siūlymus dėl standartizacijos klausimų sprendimo ir nagrinėti suinteresuotųjų subjektų skundus dėl galimų nacionalinių standartų ir nacionalinių standartizacijos leidinių rengimo procedūrų pažeidimo.

Technikos komisijos funkcijos

Technikos komisija vykdo šias funkcijas:

 1. priima sprendimus ir teikia išvadas dėl nacionalinių standartų ir nacionalinių standartizacijos leidinių, perimtų standartų ir standartizacijos leidinių projektų įtraukimo į Departamento darbo programą, atsižvelgdama į prioritetines sritis ir kriterijus, arba išbraukimo iš jos;
 2. priima sprendimus ir teikia išvadas dėl LST TK motyvuotų siūlymų rengiant nacionalinius standartus ir nacionalinius standartizacijos leidinius;
 3. priima sprendimus ir teikia išvadas dėl tarptautinių standartų ar standartizacijos leidinių perėmimo;
 4. nagrinėja suinteresuotųjų subjektų skundus dėl galimų nacionalinių standartų ir nacionalinių standartizacijos leidinių rengimo procedūrų pažeidimo ir teikia išvadas Departamento direktoriui ir LST TK pirmininkui;
 5. sprendžia kitus standartizacijos veiklos klausimus.

Technikos komisijos sudėtis

Technikos komisija sudaroma iš 5 (penkių) narių. Komisijos sudėtį tvirtina ir sekretorių paskiria Departamento direktorius.

• Departamento direktoriaus 2022 m. kovo 21 d. įsakymas Nr. VE-29 „Dėl Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos sudėties patvirtinimo“.

• Departamento direktoriaus 2020 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. VE-91 „Dėl Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

• Departamento direktoriaus 2021 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. VE-19 „Dėl Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus 2020 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. VE-91 "Dėl Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo".

Lietuvos standartizacijos departamento Terminologijos komisija (toliau – Terminologijos komisija) yra kolegialus patariamasis organas, veikiantis prie Lietuvos standartizacijos departamento (toliau – Departamentas). Terminologijos komisija vadovaujasi Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymu, Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymu, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimais, LST vadovu 1:2018 ir Lietuvos standartizacijos departamento Terminologijos komisijos darbo reglamentu.

Terminologijos komisijos tikslas

Atlikti Lietuvos standartų bei kitų leidinių redakcijų lietuvių kalba projektuose teikiamų lietuviškų terminų straipsnių kalbinį bei terminologinį vertinimą.

Terminologijos komisijos funkcijos:

 1. atlikti Lietuvos standartų projektuose teikiamų terminų straipsnių kalbinį bei terminologinį vertinimą ir priimti sprendimus dėl Lietuvos standartų projektuose teikiamų terminų straipsnių tinkamumo;
 2. skelbti patvirtintus terminų straipsnius Departamento Standartų terminų bazėje;
 3. priimti sprendimus dėl Lietuvos standartų ir kitų leidinių lietuviškų antraščių tikslinimo;
 4. konsultuoti Lietuvos standartų projektų rengėjus terminų vartojimo klausimais;
 5. bendradarbiauti su Valstybine lietuvių kalbos komisija.

Terminologijos komisijos sudėtis

Terminologijos komisija sudaroma iš ne mažiau kaip trijų narių: pirmininko ir bent 2 kitų Terminologijos komisijos narių. Terminologijos komisijos sudėtį tvirtina Departamento direktorius.

Teisės aktai, reglamentuojantys Terminologijos komisijos veiklą

• Departamento direktoriaus 2018 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. V-87 „Dėl Lietuvos standartizacijos departamento Terminologijos komisijos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“,

• Departamento direktoriaus 2022 m. kovo 7 d. įsakymas Nr. VE-26 „Dėl Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus 2018 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. V-87 „Dėl Lietuvos standartizacijos departamento Terminologijos komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“.

Lietuvos standartizacijos departamento vartotojų komisija (toliau – Vartotojų komisija) yra kolegialus patariamasis organas, veikiantis prie Lietuvos standartizacijos departamento, savo veikloje besivadovaujantis Lietuvos standartizacijos departamento nuostatais, Lietuvos standartizacijos departamento vartotojų komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarkos aprašu bei kitais teisės aktais, susijusiais su vartotojų dalyvavimu standartizacijoje.

Vartotojų komisijos uždaviniai:

 • skatinti vartotojų dalyvavimą standartizacijoje;
 • šviesti vartotojus apie dalyvavimo standartizacijoje svarbą ir naudą.

Vartotojų komisija vykdo šias funkcijas:

 • svarsto prioritetines vartotojų dalyvavimo standartizacijoje sritis;
 • dalinasi vartotojų dalyvavimo standartizacijoje praktika;
 • teikia pasiūlymus Lietuvos standartizacijos departamentui (toliau – Departamentas) dėl dalyvavimo tarptautinių standartizacijos institucijų (ISO, IEC) ir Europos standartizacijos organizacijų (CEN, CENELEC, ETSI) technikos komitetų veikloje, rengiant standartų projektus;
 • teikia pasiūlymus Departamentui dėl seminarų, konferencijų ir kitų švietimo apie standartizaciją formų vartotojams, prisideda prie jų įgyvendinimo;
 • teikia pasiūlymus Departamentui dėl teisės aktų projektų, susijusių su vartotojų dalyvavimu standartizacijoje, rengimo;
 • teikia pasiūlymus Departamentui dėl rengiamų perimtųjų tarptautinių ir Europos standartų ir standartizacijos leidinių redakcijų lietuvių kalba;
 • teikia pasiūlymus Departamentui dėl bendradarbiavimo su kitomis vartotojų organizacijomis, atsakingomis už atstovavimą vartotojų interesams rengiant standartus;
 • Departamento interneto svetainėje skelbia informaciją apie vartotojų dalyvavimo standartizacijoje prioritetines sritis ir kitą svarbią informaciją.

Vartotojų komisija sudaroma iš nacionalinėje standartizacijoje dalyvaujančių vartotojų organizacijų, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Departamento atstovų.

Vartotojų komisijos sudėtis tvirtinama Departamento direktorius įsakymu.

Vartotojų komisijos sudėtis

Teisės aktai, reglamentuojantys Vartotojų komisijos veiklą:

• įsakymas „Dėl Lietuvos standartizacijos departamento vartotojų komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2021 m. gruodžio 16 d., Nr. VE-86);

• įsakymas „Dėl Lietuvos standartizacijos departamento vartotojų komisijos sudėties patvirtinimo“ (2021 m. gruodžio 14 d., Nr. VE-84);

• įsakymas „Dėl Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus 2021 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. VE-84 „Dėl Lietuvos standartizacijos departamento vartotojų komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“ (2021 m. gruodžio 16 d., Nr. VE-87).

Standartizacijos taryba – yra kolegialus patariamasis organas prie Lietuvos  standartizacijos departamento (toliau – Departamentas), kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymu, kitais teisės aktais ir Reglamentu. Ji sudaroma svarstyti strateginiams standartizacijos klausimams. Standartizacijos taryba įsteigta 2008 m., kai Lietuvos Respublikos vyriausybė nutarimu „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymą“ (2008 m. sausio 16 d., Nr. 34) įgaliojo Aplinkos ministeriją parengti ir patvirtinti Standartizacijos tarybos personalinę sudėtį ir darbo reglamentą. 2012 m. nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2008 m. sausio 16 d. nutarimo Nr. 34 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymą“ pakeitimo“ (2012 m. liepos 11 d. Nr. 844) nutarta įgalioti Ūkio ministeriją parengti ir patvirtinti  Standartizacijos tarybos personalinę sudėtį ir darbo reglamentą.

Standartizacijos taryba atlieka šias funkcijas:

 • stebi vykdomą politiką standartizacijos srityje ir kaupia informaciją, reikalingą jos darbui;
 • teikia pasiūlymus Departamentui sprendžiant standartizacijos strateginius klausimus;
 • svarsto klausimus, susijusius su standartizacijos teisės aktų projektų rengimu, teikia Departamentui savo pasiūlymus dėl jų;
 • atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

Standartizacijos tarybą sudaro ne mažiau kaip 15 narių, atstovaujančių suinteresuotoms šalims. Vieną trečdalį narių sudaro valstybės ir savivaldybių institucijų atstovai, vieną trečdalį – gamintojų ir paslaugų teikėjų institucijų ir asociacijų atstovai, likusios vietos skiriamos vartotojų bei mokslo ir studijų institucijoms, profesinėms ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms.

Standartizacijos tarybos narius galite pamatyti čia

Įsakymas „Dėl Standartizacijos tarybos personalinės sudėties ir Standartizacijos tarybos darbo reglamento patvirtinimo" (2013 m. liepos 2 d., Nr. 4-592)

Įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 4-592 „Dėl Standartizacijos tarybos personalinės sudėties ir Standartizacijos tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ (2015 m. balandžio 16 d., Nr.  4-232)

Įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 4-592 „Dėl Standartizacijos tarybos personalinės sudėties ir Standartizacijos tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ (2016 m. spalio 13 d. Nr. 4-630)

Įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 4-592 „Dėl Standartizacijos tarybos personalinės sudėties ir Standartizacijos tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ (2017 m. sausio 20 d. Nr. 4-41)

Įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 4-592 „Dėl Standartizacijos tarybos personalinės sudėties ir Standartizacijos tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ (2018 m. balandžio 18 d. Nr. 4-226)

Įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 4-592 „Dėl Standartizacijos tarybos personalinės sudėties ir Standartizacijos tarybos Darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ (2020 m. birželio 17 d. Nr. 4-452)

Įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 4-592 „Dėl Standartizacijos tarybos personalinės sudėties ir Standartizacijos tarybos Darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo"  (2020 rugsėjo 15 d. Nr. 4-777)

Įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 4-592 „Dėl Standartizacijos tarybos personalinės sudėties ir Standartizacijos tarybos Darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo"  (2022 lapkričio 9 d. Nr. 4-1109)

Standartizacijos tarybos darbo reglamentas (2020 m. rugsėjo 16 d., suvestinė redakcija)

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-12