Dalyvavimas standartizacijoje

Paprastai dalyvavimas standartizacijoje prasideda tuomet, kai reikia išspręsti tam tikrą problemą, o standarto parengimas būna vienas iš tinkamiausių tos problemos sprendimo būdų. Šioje veikloje gali dalyvauti visi suinteresuotieji subjektai: gamintojai ir paslaugų teikėjai, valstybės ir savivaldybių institucijos, mokslo ir studijų institucijos, akreditavimo ir sertifikavimo įstaigos, vartotojų nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, profsąjungos, draugijos ir kt. Standartus rengia grupė asmenų – suinteresuotųjų subjektų atstovų – kurie yra konkrečios srities specialistai.

 

                       GERA IDĖJA VERTA TAPTI STANDARTU!

 

TURI IDĖJĄ – TEIK PASIŪLYMĄ!

TURI KOMPETENCIJŲ – RINKIS TECHNIKOS KOMITETĄ IR TEIK PARAIŠKĄ DALYVAUTI!

KOMENTUOK RENGIAMUS PROJEKTUS IR PERŽIŪRIMUS STANDARTUS ČIA!

Standartus rengia grupė asmenų – suinteresuotųjų subjektų atstovų – kurie yra konkrečios srities specialistai. Atsižvelgiant į specialistų interesų sritį, jie nukreipiami į technikos komitetus, kurie apima tam tikrą produktų gamybos, procesų valdymo ir paslaugų teikimo standartizavimo sritį.  Suinteresuotieji subjektai pagal interesų sritis skirstomi į tokias grupes:

● gamintojai, paslaugų teikėjai ir jiems atstovaujančios asociacijos;

● vartotojams atstovaujančios įstaigos ir organizacijos

● mokslo ir studijų, mokslinių tyrimų įstaigos, profesionalus vienijančios organizacijos;

● akreditavimo ir sertifikavimo įstaigos, bandymų ir tyrimų laboratorijos;

● profesinės sąjungos ir kitos įstaigos, ginančios darbuotojų interesus jų santykių su darbdaviu klausimais;

● kitos valstybės ir savivaldybių įstaigos, vykdančios teisinio reglamentavimo funkciją;

● nesiekiančios pelno nevyriausybinės organizacijos, kurių viešojo intereso tikslas susijęs su socialiniais ir (ar) aplinkos apsaugos klausimais.

Kiekvienas technikos komitetas turi savo išsirinktą pirmininką ir Departamento paskirtą atsakingą sekretorių, kuris organizuoja susirinkimus ir koordinuoja komiteto veiklą. Technikos komitetas sudaromas ir jo darbo organizavimo tvarka nustatoma remiantis Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komiteto nuostatais.

Pagrindinės technikos komitetų funkcijos:

● rengti nacionalinius standartus ir nacionalinius standartizacijos leidinius,

● konsultuoti dėl jų taikymo,

● dalyvauti tarptautinių standartizacijos institucijų ir Europos standartizacijos organizacijų veikloje rengiant tarptautinius standartus ar Europos standartus ir tarptautinius standartizacijos leidinius ar Europos standartizacijos leidinius.

Nacionalinių standartų ir nacionalinių techninių specifikacijų rengimas

Nacionalinių standartų ir nacionalinių techninių specifikacijų rengimą gali inicijuoti visi suinteresuotieji subjektai.

Nacionaliniai standartai ir nacionalinės techninės specifikacijos rengiami pagal Lietuvos standartizacijos departamento patvirtintą Darbo programą ir vadovaujantis Nacionalinių standartų ir nacionalinių standartizacijos leidinių rengimo tvarkos aprašu.

Dalyvavimas rengiant tarptautinius ir Europos standartus ir standartizacijos leidinius

Lietuvos standartizacijos departamentas, kaip pripažinta Lietuvos nacionalinė standartizacijos institucija, atstovaudama Lietuvos interesams, dalyvauja tarptautinių (ISO ir IEC) ir Europos (CEN, CENELEC ir ETSI) standartizacijos organizacijų veikloje rengiant tarptautinius ir Europos standartus bei standartizacijos leidinius.

Tarptautiniai ir Europos standartai bei standartizacijos leidiniai yra rengiami pagal tarptautinių ir Europos standartizacijos organizacijų nustatytas taisykles. Standartai rengiami laikantis sutarimo principo, todėl tam tikruose jų rengimo etapuose – siūlymo dėl naujos darbo temos, standartų projektų viešosios apklausos ir projekto priėmimo – nacionalinės standartizacijos institucijos turi išreikšti suformuotą poziciją balsuodamos.

Suinteresuotųjų subjektų atstovų atrankos ir dalyvavimo Europos ir tarptautinėje standartizacijos veikloje tvarką nustato Lietuvos standartizacijos departamento technikos komitetų atstovų dalyvavimo tarptautinėse standartizacijos institucijose ir Europos standartizacijos organizacijose atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas.

Standartų projektų portalas – tai visuomenei skirtas nacionalinių, Europos ir tarptautinių standartų projektų stebėsenos ir komentavimo įrankis.

Visiems suinteresuotiesiems – tiek fiziniams, tiek juridiniams – asmenims, užsiregistravusiems portale, yra sudarytos galimybės elektroniniu būdu tiesiogiai ir nemokamai:

skaityti viešajai apklausai pateiktus nacionalinių, Europos ir tarptautinių standartų projektus ir teikti komentarus dėl jų dalykinio turinio;

teikti siūlymus dėl naujų nacionalinių standartų projektų rengimo;

susipažinti su siūlymais rengti Europos ir tarptautinius standartus ir tiesiogiai teikti komentarus;

prenumeruoti naujienas, susijusias su nacionalinių, Europos ir tarptautinių standartų projektais.

Šis portalas suinteresuotiesiems subjektams atveria galimybę ne tik stebėti standartais kuriamas tendencijas, bet ir įsitraukti bei prisidėti jas kuriant.

Registruokitės ir aktyviai dalyvaukite standartizacijoje!

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-04