Standartizacija

Standartizacija – veikla, kurios tikslas – nustatyti savanoriškai taikomas technines ir kokybės specifikacijas, kurias dabartiniai ir būsimi produktai, gamybos procesai ar paslaugos galėtų atitikti.

Visu pirma ši veikla yra susijusi su techninių ir kokybės specifikacijų rengimu, leidimu ir įdiegimu.

Pagrindiniai standartizacijos tikslai

● gerinti produktų ir paslaugų kokybę, užtikrinti jų saugą ir tvarumą, apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką;

● sudaryti laisvo produktų ir paslaugų judėjimo sąlygas;

● sudaryti naujų technologijų taikymo ir inovacijų plėtros sąlygas, siekiant užtikrinti produktų ir paslaugų konkurencingumą;

● sudaryti efektyvaus žmogiškųjų, materialių ir energijos išteklių naudojimo ir taupymo sąlygas.

 

Lietuvos standartizacijos departamentas yra vienintelė Lietuvoje nacionaliniu lygmeniu pripažinta nacionalinė standartizacijos institucija ir apie ją yra pranešta Europos Komisijai. Ji yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota vykdyti ir plėtoti standartizaciją Lietuvos Respublikoje bei atstovauti pagal savo kompetenciją Lietuvos ekonomikos interesams tarptautinėse ir Europos standartizacijos organizacijose (CEN, CENELEC, ETSI, ISO, IEC).

Nacionalinė standartizacijos institucija užtikrina, kad Lietuvoje būtų vykdoma nacionalinė standartizacija, o Lietuvos ekonomikos interesams tarptautinių ir Europos standartizacijos organizacijų veikloje būtų atstovaujama laikantis pagrindinių nacionalinės standartizacijos principų.

Pagrindiniai standartizacijos principai

Skaidrumas – viešas informacijos skelbimas ir galutinių rezultatų prieinamumas visame standartų rengimo procese ir pirmenybės jokiam konkrečiam suinteresuotajam subjektui neteikimas;

Atvirumas – dalyvavimo standartizacijos procese galimybės užtikrinimas visiems suinteresuotiesiems subjektams.

Savanoriškas nacionalinių standartų taikymas;

Pirmenybės tarptautinei ir Europos standartizacijai teikimas rengiant ir taikant standartus;

Savanoriškas suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas standartizacijoje;

Sutarimas dėl standartų turinio įvertinus visų suinteresuotųjų subjektų nuomones ir derinant prieštaravimus;

Standartų darna – dubliuotų standartų nebuvimas.

Paprastai dalyvavimas standartizacijoje prasideda tuomet, kai reikia išspręsti tam tikrą problemą, o standarto parengimas būna vienas iš tinkamiausių tos problemos sprendimo būdų. Šioje veikloje gali dalyvauti visi suinteresuotieji subjektai: gamintojai ir paslaugų teikėjai, valstybės ir savivaldybių institucijos, mokslo ir studijų institucijos, akreditavimo ir sertifikavimo įstaigos, vartotojų nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, profsąjungos, draugijos ir kt. Standartus rengia grupė asmenų – suinteresuotųjų subjektų atstovų – kurie yra konkrečios srities specialistai.

 

                       GERA IDĖJA VERTA TAPTI STANDARTU!

 

TURI IDĖJĄ – TEIK PASIŪLYMĄ!

TURI KOMPETENCIJŲ – RINKIS TECHNIKOS KOMITETĄ IR TEIK PARAIŠKĄ DALYVAUTI!

KOMENTUOK RENGIAMUS PROJEKTUS IR PERŽIŪRIMUS STANDARTUS ČIA!

2023 m. Darbo programa

1 dalis Rengiami, peržiūrimi ir per praėjusius bei einamuosius metus išleisti nacionaliniai standartai ir nacionaliniai standartizacijos leidiniai (Adobe Reader)

2 dalis Rengiamos perimtųjų tarptautinių ir Europos standartų ir standartizacijos leidinių redakcijos lietuvių kalba (Adobe Reader)

LST vadovas 1 Originaliųjų Lietuvos standartų ir kitų leidinių rengimas(Adobe Reader)

LST vadovas 2 Dalyvavimas rengiant tarptautinius, Europos standartus ir kitus leidinius bei jų įgyvendinimas nacionaliniu lygmeniu (Adobe Reader)

Lietuvos standartuose ir kituose leidiniuose (toliau – Lietuvos standartai) kai kurie dokumentų elementai gali būti patentų teisių objektas. Lietuvos standartizacijos departamentas nėra atsakingas už kai kurių arba visų šių patentų teisių identifikavimą.

Suinteresuotosios šalys, dalyvaudamos Lietuvos standartų rengime, turėtų kaip įmanoma anksčiau pranešti apie jiems žinomus užpatentuotus dalykus ir imtis visų būtinų priemonių sprendžiant patentų ar kitos intelektinės nuosavybės teisių klausimus. 

Patentų deklaracijų ir licencijų suteikimo Lietuvos standartizacijos departamentui sąrašas

Pareiškimo data

Įmonė, įstaiga, organizacija

Technikos komitetas (LST TK), laikinoji darbo grupė (LDG)

Lietuvos standartas

Patento arba kitos intelektinės nuosavybės registracijos Nr.

Pareiškimas

2012-05-24

Valstybės įmonė „Regitra“

LDG 4

Pr LST 1447

Nr. 1537

Žr. kopiją

 Atgal Spausdinimo versija

Forma Paraiška dėl dalyvavimo LST TK XX veikloje (Juridinio asmens) (MS Word

Forma Paraiška dėl dalyvavimo LST TK XX veikloje (Fizinio asmens) (MS Word)

Lietuvos standartizacijos departamento oficialus biuletenis skelbiamas 2 kartus per mėnesį – mėnesio 15 ir 30/31 d. Jeigu 15 ar 30/31 d. yra nedarbo diena, oficialus biuletenis skelbiamas artimiausią darbo dieną.

Lietuvos standartai ir standartizacijos leidiniai

Nacionaliniai standartai ir standartizacijos leidiniai

198 (iš jų 50 anglų kalba)

Perimti kaip Lietuvos standartai ir standartizacijos leidiniai:

 

- Europos standartai ir standartizacijos leidiniai

27856 (iš jų 1517 lietuvių kalba)

- Tarptautiniai standartai ir standartizacijos leidiniai

669 (iš jų 199 lietuvių kalba)

- kiti standartizacijos leidiniai

18 (iš jų 16 lietuvių kalba)

Bendras skaičius

28 741

2023 m. rugpjūčio 31 d. duomenys.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-09