NETRUKUS PASIRODYS CEN TECHNINĖ ATASKAITA DĖL TEKSTILĖS GAMINIŲ SU INTEGRUOTA ELEKTRONIKA IR INFORMACINĖMIS RYŠIO TECHNOLOGIJOMIS

Data

2023 01 23

Įvertinimas
0
Bus išleistas CEN_TR dėl el. tekstilės (002).png

Europos standartizacijos komiteto (CEN) technikos komitetas CEN/TC 248 Tekstilė ir tekstilės produktai parengė CEN techninės ataskaitos projektą FprCEN/TR 17945 Tekstilė ir tekstilės gaminiai. Tekstilė su integruotais elektronikos gaminiais ir IRT. Apibrėžtys, klasifikavimas, naudojimo sritys ir standartizavimo poreikis. Šis dokumentas yra skirtas papildyti CEN ISO/TR 23383 Tekstilė ir tekstilės gaminiai. Išmanioji tekstilė. Apibrėžtys, klasifikavimas, taikymo sritys ir standartizavimo poreikis (ISO/DTR 23383:2020). FprCEN/TR 17945 (toliau – CEN techninė ataskaita) pateiktos rekomendacijos, kaip standartizuoti išmaniosios tekstilės gaminių su integruota elektronika ir informacinėmis ryšio technologijomis (toliau – IRT) sritį. Tekstilės, lanksčiosios elektronikos, elektroninės tekstilės ir IRT ryšiai pavaizduoti 1-ame ir 2-ame paveiksluose.

1 paveikslas.   Tekstilės, lanksčiosios elektronikos ir elektroninės tekstilės ryšiai

2 paveikslas.   Elektroninės tekstilės išsidėstymas visoje tekstilės, elektronikos ir IRT srityje

Tekstilė ir elektronika yra dvi labai skirtingos technologijų sritys, reikalaujančios visiškai skirtingų žinių. Naudojama terminija ir požiūris į naujų technologijų kūrimą dažnai labai skiriasi, o pridėjus IRT – šis skirtumas dar padidėja. Todėl vienas svarbiausių šios CEN techninės ataskaitos tikslų – tekstilės ir elektronikos (taip pat ir IRT) ekspertams pateikti bendrąją informaciją, bendrą pagrindą, t. y. visų pirma – terminiją, apimančią tekstilės ir elektronikos (taip pat IRT) sritis, kad jie suprastų vieni kitus ir galėtų kartu kurti elektroninės tekstilės technologijas ir gaminius. CEN techninėje ataskaitoje taip pat pateiktas įvairių tipų elektroninės tekstilės ir elektroninių tekstilės sistemų skirstymas į kategorijas, aprašomas elektroninės tekstilės dalių ir gaminių testavimas, apibūdinimas ir vertinimas. Šiame dokumente taip pat pateiktos rekomendacijos, kaip patikrinti elektroninės tekstilės gaminio kenksmingumą, eksploatacinių savybių ilgaamžiškumą, informacijos apie gaminį ir aplinkosaugos aspektus ir kt. Dėl naujo tekstilės ir elektronikos medžiagų derinio ir įgyvendinimo bei komponentų konstrukcijos atsiranda visiškai naujos savybės, leidžiančios gaminius pritaikyti naujoms reikmėms. Dėl to šiuo metu galiojančių tekstilės ir elektronikos standartų nepakanka išmaniajai tekstilei su integruota elektronika ir IRT apibūdinti.

Elektronikos srities veiksniai, į kuriuos šiuo metu neatsižvelgiama, yra, pavyzdžiui:

 • lankstumas ir tamprumas, t. y. matmenų pasikeitimas naudojimo metu;
 • plovimas (vandens, ploviklio ir mechaninio veikimo derinys);
 • dydis ir svoris;
 • žmogaus kūno būsena: temperatūra, prakaitavimas ir kt.

Tekstilės srities veiksniai, į kuriuos šiuo metu neatsižvelgiama yra, pavyzdžiui:

 • standartizuoti jungčių, laidų ir kt. matmenys;
 • spausdintinės plokštės dizainas;
 • neautomatizuoti partijų procesai, skirti dalims pritaikyti.

CEN techninėje ataskaitoje pateikti konkretūs tekstilės gaminių su integruota elektronika ir IRT aspektai. Gaminiai bandomi ir vertinami remiantis toliau pateiktais standartais.

1. Tekstilės medžiagų elektrinės varžos ir (arba) laidumui nustatyti taikomi šie standartai:

–        LST EN 16812 Tekstilė ir tekstilės gaminiai. Elektrai laidi tekstilė. Laidžiųjų takelių ilginės elektrinės varžos nustatymas;

–        LST EN ISO 24584 Tekstilė. Išmanioji tekstilė. Bandymo metodas laidžiosios tekstilės paviršinei sluoksnio varžai matuoti nesąlytiniu būdu ir kiti.

2. Lanksčiosios elektronikos standartai rengiami tarptautinių technikos komitetų ISO/TC 38 DG 32 Išmanioji tekstilė, IEC/TC 119 Spausdinta elektronika ir IEC/TC 124 Nešiojami elektroniniai prietaisai ir technologijos, taip pat Europos technikos komiteto CEN/TC 248 DG 31 Išmanioji ir elektroninė tekstilė.

3. Standartai, skirti išsiskiriančioms medžiagoms nustatyti:

–        LST EN 1811 Pamatinis tyrimo metodas išskirti nikelį iš strypelių sąrankų, įdedamų į perveriamas žmogaus kūno dalis, ir iš gaminių, tiesiogiai ir ilgą laiką liečiančių odą;

–        LST EN 71-3 Žaislų sauga. 3 dalis. Tam tikrų elementų migracija ir kiti.

4. Specialieji bandymų standartai:

–      LST EN 13274-5 Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Bandymo metodai. 5 dalis. Klimatinės sąlygos;

–      LST EN 342 Apsauginė apranga. Drabužiai ir jų komplektai, apsaugantys nuo šalčio;

–      LST EN ISO 11092 Tekstilė. Fiziologiniai poveikiai. Šiluminės ir garinės varžos matavimas nuostoviosiomis sąlygomis (bandymas naudojant drėgmę išlaikančią karštą plokštelę);

–      LST EN ISO 15797 Tekstilė. Pramoninio skalbimo ir baigiamojo apdorojimo procedūros, taikomos bandant darbinius drabužius ir kiti.

Jau kelerius metus kuriami demonstraciniai elektroninės tekstilės modeliai ir prototipai, tačiau rezultatai vis nuvilia ir jokie komerciniai gaminiai į rinką nepatenka. Iš dalies taip nutinka dėl nerealaus dizaino ir nepagrįstų lūkesčių. Kita vertus – dėl to, kad trūksta ne tik bandymų ir vertinimo, bet ir gaminio kūrimo standartų.

CEN techninėje ataskaitoje pateikti siūlymai ateities darbams:

 • parengti elektroninės ir išmaniosios tekstilės tvarumo ir žiedinės ekonomikos gairių dokumentą;
 • parengti elektroninės ir išmaniosios tekstilės sertifikavimo gaires įvairioms taikymo sritims;
 • parengti duomenų tvarkymo, duomenų apsaugos, saugos ir patikimumo gaires, įskaitant suinteresuotųjų šalių bendravimą;
 • parengti išmaniąją perdirbimo sistemą, palengvinančią tekstilės rūšiavimą.

Šiame dokumente pateikta informacija gali būti naudinga tekstilės, elektronikos ir IRT suinteresuotosioms šalims, norinčioms dirbti kartu kuriant skirtingų sektorių produktus, o konkrečiau:

 • elektroninės tekstilės gamintojams (patarti dėl tinkamo produktų kūrimo, bandymų metodų ir reikalingo atitikties vertinimo);
 • techninių specifikacijų ir naujų specialiųjų elektroninės tekstilės gaminių standartų projektų rengėjams;
 • atitikties vertinimo įstaigoms kaip vadovas elektroninės tekstilės gaminiams įvertinti pagal atitinkamus standartus;
 • rinkos priežiūros institucijoms, padedančios įvertinti elektroninės tekstilės gaminio savybes, saugą ir tinkamumą naudoti;
 • galutiniams vartotojams, siekiant nustatyti, ar gaminys iš tiesų buvo visapusiškai įvertintas ir ar yra visa informacija, reikalinga tinkamam naudojimui ir priežiūrai.

CEN techninę ataskaitą planuojama išleisti 2023-06-05.

Parengė Lina Jusienė