Korupcijos prevencija

Lietuvos standartizacijos departamente į įdiegtą kokybės vadybos sistemą (pagal LST EN ISO 9001:2015 standartą) nuo 2018 m. gruodžio 20 d. integruota antikorupcinė vadybos sistema pagal standarto LST ISO 37001:2017 Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės reikalavimus.

Pagal reikalavimus yra nustatytos galimos rizikos korupcijai pasireikšti pagal vykdomas veiklas. Nustatytų rizikų pasireiškimo tikimybės yra tik kaip mažos arba vidutinės, jų poveikis minimalus. Didelę korupcijos pasireiškimo tikimybę turinčių rizikų nenustatyta. Galimos korupcijos rizikos įtrauktos į „Galimų korupcijos rizikų ir galimybių registrą“, jame įvardytos sąlygos joms atsirasti ir galimos jų pasekmės, numatytas veiksmų planas galimoms rizikoms sumažinti ir veiksmų planas, jeigu jos pasireikštų. Pažymėtina, kad įvardytos galimos korupcijos rizikos, jos nebuvo pasireiškusios.

Galimų korupcijos rizikų prioriteto nustatymas (įvertinimas) balais

Rizikų grupės – tai kelių lygių rizikų prioritetų nustatymo būdas. Teorijoje ir praktikoje dažniausiai naudojamos 3 lygių rizikų prioritetizavimas: didelio prioriteto rizika (raudona), vidutinio prioriteto rizika (geltona), mažo prioriteto rizika (žalia). Siekiant priskirti įvertintą riziką konkrečiai rizikos grupei, nustatomos bendro rizikos balo (dydžio) intervalų reikšmės. Rizikos dydžio reikšmę sudaro: pasireiškimo tikimybės (T) balo (nuo 0 iki 0,9) ir rizikos poveikio (P) balo (nuo 1 iki 10) sandaugos skaičius. Pagal rizikos prioriteto skaičiavimo algoritmą bendro rizikos balo reikšmių aibė kinta nuo 1 iki 10 balų. Lietuvos standartizacijos departamente yra numatyti tokie galimų rizikų grupių dydžiai: virš 7,1 balo – didelio prioriteto rizika, tarp 3,1 ir 7 balų – vidutinio prioriteto rizika, žemiau 3 balų – mažo prioriteto rizika:

Maža rizika

nuo 1 iki 3 balų

Vidutinė rizika

nuo 3,1 iki 7 balų

Didelė rizika

nuo 7,1 iki 10 balų

 

Korupcijos rizikos analizė pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnį nebuvo atlikta.

Šiuo metu nėra rengiamų teisės aktų projektų, kuriems būtų reikalingas antikorupcinis vertinimas.

Lietuvos standartizacijos departamentas skelbia sąrašą pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį, numatyta pateikti rašytinį prašymą STT pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnio 4 ir 5 dalis.

Sąrašas pareigybių, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį

Kur ir kaip pranešti apie korupciją

Korupcijos prevencijos tikslas – užkirsti kelią korupcijos atsiradimui ir plėtrai – pašalinti teisės aktų, valstybės valdžios institucijų veiksmų, procedūrų, kitų sričių spragas, dėl kurių gali atsirasti sąlygos korupcijai.

Žemiau pateikta interaktyvi nuoroda į  Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) svetainėje pateiktą informaciją Pateikti pranešimą apie korupciją bei žemiau nurodyti kontaktai, kuriais asmenys gali anonimiškai pranešti apie Lietuvos standartizacijos departamento darbuotojų galimus pažeidimus, susijusius su įstaigos veikla.

Pranešimai priimami:

  • visą parą veikiančiu „karštosios linijos” tel. 8 (5) 266 3333;
  • el.paštu [email protected];
  • arba per interaktyvią nuorodą.
  • Lietuvos standartizacijos departamento vidinėje svetainėje INTRANETE – Pranešk apie galimą korupciją

Lietuvos standartizacijos departamento vidinėje svetainėje INTRANETE pranešimus gali pateikti visi dirbantys Lietuvos standartizacijos departamento valstybės tarnautojai ir darbuotojai.

INTRANETE galima anonimiškai pateikti pranešimą apie Lietuvos standartizacijos departamento valstybės tarnautojo ar darbuotojo:

  • galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką,
  • administracinį nusižengimą,
  • tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą,
  • šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą,
  • ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinoma iš savo turimų darbo santykių su Lietuvos standartizacijos departamentu.

Pranešančiojo teisės užtikrinamos Lietuvos Respublikos Pranešėjų apsaugos įstatyme nustatyta tvarka.

Už korupcijos prevenciją įstaigoje atsakingas asmuo – patarėjas Vytautas Žerlauskas,  el. p. [email protected], tel. (8 5) 279 1143, 8 659 08 073, jam nesant jo funkcijas vykdo direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Aleksandras Balčiauskas, el. p. [email protected], tel. (8 5) 270 9361, 8 659 93 225.

Korupcija – piktnaudžiavimas įgaliojimais siekiant naudos sau ar kitam asmeniui viešajame ar privačiame sektoriuje.

Korupcijos prevencija – sisteminga veikla, kuria siekiama didinti viešojo ir privataus sektorių subjektų atsparumą korupcijai ir kuri apima korupcijos rizikos veiksnių nustatymą, įvertinimą, šalinimą ir (ar) mažinimą, sudarant bei įgyvendinant korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą.

(Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4DBDE27621A2/asr)

 

Dėl pranešimo apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas (PDF)

Atmintinė ką privalu žinoti jei susidūrei su korupcija. (PDF)

Naudingos nuorodos

Lietuvos standartizacijos departamente yra savanoriškai įdiegta antikorupcinės vadybos sistema nuo 2018 m. pabaigos. Jos taikymo sritis yra integruota į įdiegtą kokybės vadybos sistemą ir taikoma pagrindinių kokybės vadybos sistemoje įvardytų procesų – Standartų rengimas, Standartų platinimas ir veiklos viešinimas, Infrastruktūros  valdymas – veiklose, susijusiose su viešaisiais pirkimais, standartų leidyba ir platinimu ir įstaigos darbuotojais, turinčiais įgaliojimus atlikti šias veiklas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-03-03