• Standartizacijos veikla, sritis, objektas ir nauda 4
  • 1.

   Kas yra standartizacija?

   Standartizacija – veikla, kurios tikslas – nustatyti savanoriškai taikomas technines ir kokybės specifikacijas, kurias dabartiniai ar būsimi produktai, gamybos procesai ar paslaugos galėtų atitikti.
   ​​​​​​Visų pirma ši veikla yra susijusi su techninių ir kokybės specifikacijų rengimu, leidimu ir įdiegimu.

   Atnaujinta: 2022 11 04

  • 2.

   Kas standartizuojama, kas yra standartizacijos objektas?

   Standartizacijos objektas yra bet kuri medžiaga, gaminys, komponentas, įrenginys, sistema, procedūra, funkcija, metodas arba veikla. Pavyzdžiui, jei standartizacijos objektas – avalynė, tokiu atveju standartizuojama dydžiai, patvarumas, avalynės ir jos komponentų terminija, bandymo metodai.

   Atnaujinta: 2022 10 14

  • 3.

   Kas yra standartizacijos sritis?

   Standartizacijos sritis yra susijusių standartizacijos objektų visuma. Pavyzdžiui, dujų sistemų standartizacijos sritis yra dujinio kuro, dujų perdavimo bei skirstymo sistemų, vamzdynų, įrangos, dujinį kurą naudojančių prietaisų, jų įrengimo ir eksploatavimo reikalavimų standartizavimas.

   Atnaujinta: 2022 10 14

  • 4.

   Kokia standartizacijos nauda?

   Standartizacija teikia neabejotinos naudos – gerinamas produktų, procesų ar paslaugų tinkamumas pagal paskirtį, šalinamos prekybos techninės kliūtys ir palengvinamas techninis bendradarbiavimas. Standartų taikymas padeda užtikrinti produkto, proceso ar paslaugos kokybę ir saugumą. Standartai garantuoja produkto suderinamumą ir pakeičiamumą, padeda apsaugoti žmonių ir gyvūnų sveikatą bei aplinką, sukuriamas techninės ir technologinės srities skaidrumas, pavyzdžiui, pateikiama bendra terminija. Sparčios technologinės plėtros srityse standartai gali būti būsimos rizikos vertinimo pagrindas. Standartų suvienodinimas yra svarbus žingsnis laisvo prekių judėjimo link. Standartai taip pat gali padėti įgyvendinti privalomus teisės aktų reikalavimus. Įvairiose veiklos srityse standartų taikymo poreikis kyla dėl veiklos srities ypatumų ir pasirinkimų.

   Atnaujinta: 2022 10 14

 • Dalyvavimas standartizacijoje 3
  • 1.

   Kaip dalyvauti standartizacijoje?

   Norėdami aktyviai dalyvauti standartizacijos veikloje, turite dalyvauti atitinkamo Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto veikloje. Technikos komitetai rengia nacionalinius standartus ir nacionalinius standartizacijos leidinius, dalyvauja rengiant Europos ir tarptautinius standartus bei standartizacijos leidinius. Išsamesnė informacija apie Technikos komitetus pateikiama čia

   Jeigu nedalyvaujate Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto veikloje, Lietuvos standartizacijos departamento svetainėje esančiame  Standartų projektų portale  galite susipažinti su siūlymais rengti nacionalinius, Europos ir tarptautinius standartus, parengtais nacionalinių, Europos ir tarptautinių standartų projektais ir teikti savo komentarus.

    

   Atnaujinta: 2022 10 31

  • 2.

   Kas gali dalyvauti technikos komiteto veikloje?

   Technikos komitete savanoriškais pagrindais per atstovą gali dalyvauti juridiniai asmenys ir fiziniai asmenys, kurie Lietuvos Respublikoje vykdo veiklą, susijusią su technikos komiteto veiklos sritimi.

   Juridinis ar fizinis asmuo, norintis dalyvauti technikos komiteto veikloje, Lietuvos standartizacijos departamentui turi pateikti paraišką (1 ir 2 priedai).

   Atnaujinta: 2022 11 04

  • 3.

   Kokie dalyvavimo standartizacijoje privalumai?

   Standartai yra savanoriško taikymo dokumentai, tačiau dėl didelės praktinės vertės jų taikymas yra neišvengiamas. Suinteresuotieji subjektai aktyviai dalyvaudami standarto rengimo procese galės:

   • formuoti rengiamų standartų, kurie bus taikomi jų veiklos srityje, dalykinį turinį;
   • gauti informaciją apie standarto rengimo eigą ir ruoštis jo įgyvendinimui;
   • gauti vertingą informaciją apie bendrą rinkos situaciją;
   • įgyti naujų profesinių kontaktų.

   Atnaujinta: 2022 10 27

 • Standartai ir standartizacijos leidiniai, jų rengimas 9
  • 1.

   Kas yra standartas?

   Standartas - pripažintos standartizacijos institucijos priimta daugkartiniam ar nuolatiniam taikymui skirta  savanoriško taikymo techninė specifikacija, kuri yra vienas iš toliau nurodytų standartų:

   tarptautinis standartas – tarptautinės standartizacijos institucijos priimtas standartas;

   Europos standartas – Europos standartizacijos organizacijos priimtas standartas;

   nacionalinis standartas – nacionalinės standartizacijos institucijos perimtas standartas.

   Standarto nuostatos turėtų būti:

   - pagrįstos moksliniais tyrimais ir patikrintais techniniais, ekonominiais ir eksploataciniais duomenimis;

   - paremtos naujausiomis technologijomis bei naujausia technika;

   - įgyvendinamos ir patikrinamos.

   Atnaujinta: 2022 11 04

  • 2.

   Kas yra nacionalinis standartas?

   Nacionalinis standartas – nacionalinės standartizacijos institucijos priimtas standartas.

   Atnaujinta: 2022 10 14

  • 3.

   Kas yra nacionalinis standartizacijos leidinys?

   Lietuvos standartizacijos departamentas rengia ir išleidžia techninėmis specifikacijas, kai:

   • nėra sutarimo, kad jis būtų priimtas kaip nacionalinis  standartas;
   • abejojama, ar buvo pasiektas sutarimas dėl nacionalinio standarto projekto;
   • standartizuojamas objektas dar yra techniškai tobulinamas;
   • yra kitų priežasčių, dėl kurių tuo metu negalima jo priimti kaip nacionalinio  standarto, ir kuris vėliau gali būti priimtas kaip nacionalinis standartas.

   Atnaujinta: 2022 11 04

  • 4.

   Kaip žymimi nacionaliniai standartai ir nacionaliniai standartizacijos leidiniai?

   Nacionaliniai standartai identifikuojami iš santrumpos „LST", o nacionaliniai standartizacijos leidiniai - techninės specifikacijos - indentifikuojamos iš santrumpos „LST TS“.

   Atnaujinta: 2022 10 31

  • 5.

   Kas rengia nacionalinius standartus ir nacionalinius standartizacijos leidinius?

   Nacionalinius standartus ir nacionalinius standartizacijos leidinius rengia Lietuvos standartizacijos departamento technikos komitetai, kuriuos sudaro įvairių veiklos sričių suinteresuotųjų subjektų (viešojo sektoriaus subjektų, ūkio subjektų, vartotojų ir kitų nevyriausybinių organizacijų) atstovai.

   Atnaujinta: 2022 10 14

  • 6.

   Kaip inicijuoti nacionalinio standarto parengimą?

   Nacionalinio standarto parengimą gali inicijuoti bet kuris suinteresuotasis subjektas – fizinis ar juridinis asmuo. Tereikia Lietuvos standartizacijos departamentui Lietuvos standartizacijos departamento svetainėje esančiame Standartų projektų portale pateikti siūlymą dėl naujos darbo temos.

   Atnaujinta: 2022 11 04

  • 7.

   Kaip galima susipažinti su standartų projektais ir pateikti komentarus?

   Visi suinteresuotieji asmenys gali susipažinti su nacionalinių, Europos ir tarptautinių standartų projektais, kurie viešosios apklausos metu skelbiami Lietuvos standartizacijos departamento svetainėje ir pateikti savo komentarus Standartų projektų portale.

   Su nacionalinių, Europos ir tarptautinių standartų projektais galima susipažinti ir juos komentuoti tik iki nurodytos viešosios apklausos pabaigos.

   Atnaujinta: 2022 10 31

  • 8.

   Kas yra eurokodai?

   Eurokodai yra pastatų ir statinių projektavimui skirti Europos standartai.

   Atnaujinta: 2022 10 27

  • 9.

   Kas yra darnieji standartai?

   Darnusis standartas – tai Europos standartas, kurį parengė pripažinta Europos standartizacijos organizacija: Europos standartizacijos komitetas (CEN), Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetas (CENELEC) arba Europos telekomunikacijų standartų institutas (ETSI). Jis parengiamas Europos Komisijai pateikus prašymą vienai iš šių organizacijų. Gamintojai, kiti ekonominės veiklos vykdytojai arba atitikties vertinimo įstaigos gali taikyti darniuosius standartus, kad įrodytų, jog gaminiai, paslaugos ar procesai atitinka atitinkamus Europos Sąjungos teisės aktus. Darniųjų standartų nuorodos  skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Paprastai darnusis standartas yra būtina atitikties direktyvos ar reglamento reikalavimams sąlyga. Taikant darnųjį standartą, suteikiama prielaida, kad laikomasi esminių atitinkamos srities direktyvos ar reglamento reikalavimų. Darniųjų standartų paskirtis – pateikti techninius sprendimus, kaip įvykdyti direktyvose ar reglamentuose nustatytus reikalavimus.

   Atnaujinta: 2022 10 27

 • Standartų taikymas 3
  • 1.

   Ar standartai yra privalomi?

   Standartai yra savanoriško taikymo dokumentai. Teisės aktų rengėjai teisės aktu gali nustatyti privalomą standarto taikymą, t. y. nurodant, kad vienintelis būdas pasiekti konkrečių techninio reglamento reikalavimų atitiktį yra taikyti nurodytus standartus.

   Atnaujinta: 2022 10 14

  • 2.

   Kodėl standartai nėra privalomi?

   Standartai yra dokumentai, kurie, kaip informacijos šaltiniai ir įrankiai, skirti norintiems taikyti standartus ir pripažįstantiems jų naudą. Standartai nėra teisės aktai.

   Atnaujinta: 2022 10 14

  • 3.

   Ar darnieji standartai yra privalomi?

   Paprastai darnieji standartai nėra privalomi. Vadovaujantis darniuoju standartu daroma prielaida, kad buvo įvykdyti atitinkamos direktyvos ar reglamento reikalavimai, bet kartu išsaugoma teisė pasirinkti kitą techninį sprendimą, įrodantį atitiktį privalomiems direktyvos ar reglamento reikalavimams. Statybos produktų sektorius yra išimtis, nes, norint atitikti direktyvos ar reglamento reikalavimus, darniuoju standartu vadovautis būtina. Darniojo standarto privalomas pobūdis ir teisinė reikšmė kyla priklausomai nuo kiekvienos atitinkamos direktyvos ar reglamento teksto ir gali skirtis pagal sritis.

   Atnaujinta: 2022 10 14

 • Komentarai apie standartų projektus 3
  • 1.

   Kaip būtų galima susipažinti su kitų šalių nacionalinių standartų projektais ?

   Siekdamos išvengti galimų techninių kliūčių prekyboje, CEN ir CENELEC šalys narės keičiasi informacija apie pradėtus rengti nacionalinių standartų projektus. Jų pranešimai registruojami CEN ir CENELEC Valdymo centre.

   CEN „Monthly Notifications Register"

   CENELEC „Notifications register

   Dėl papildomos informacijos apie kitų šalių rengiamus nacionalinių standartų projektus prašome kreiptis el. paštu [email protected] arba telefonu  (8~5) 279 1143, mob. 8 659 93229. 

   Atnaujinta: 2023 09 06

  • 2.

   Kaip galima pateikti komentarus standartų projektams ?

   Komentarai standartų projektams teikiami prisijungus prie Standartų projektų portalo. Standartų projektui komentarus gali pateikti tik registruoti naudotojai. Viešoji apklausa paprastai trunka 2 mėnesius. Komentarus dėl standartų projektų reikia pateikti iki nurodytos viešosios apklausos pabaigos datos. Pasibaigus viešajai apklausai projektui pateikti komentarus nėra galimybės.

   Atnaujinta: 2022 10 27

  • 3.

   Kaip būtų galima susipažinti su viešajai apklausai teikiamais standartų projektais ?

   Vienas iš standartų rengimo etapų –  viešoji apklausa. Jos metu visi suinteresuoti asmenys gali susipažinti su technikos komitetų rengiamais Lietuvos ir tarptautinių standartų projektais bei pateikti savo komentarus.

   Registruoti vartotojai standartų projektus viešosios apklausos metu gali skaityti nemokamai Standartų projektų portale

   Atnaujinta: 2022 11 04

 • Komentarai apie išleistus standartus 1
  • 1.

   Kaip pateikti komentarus išleistiems standartams?

   Apie standartuose pastebėtas klaidas ir netikslumus galite rašyti elektroninėje standartų parduotuvėje (https://eshop.lsd.lt), atitinkamo standarto laukelyje “Komentuoti standartą”.

   Atnaujinta: 2022 10 27

 • Lietuvos standartų įsigijimas 4
  • 1.

   Ar galima atsispausdinti standartą, įsigijus neriboto skaitymo paslaugą?

   Įsigijus standarto ar kito dokumento neriboto skaitymo paslaugą, jį galima vieną kartą atsispausdinti.

    Daugiau informacijos galima rasti Standartų ir kitų leidinių įsigijimo ir naudojimo salygų taisyklėse

   Atnaujinta: 2022 10 27

  • 2.

   Kaip įsigyti standarto pataisas?

   Departamento elektroninėje standartų parduotuvėje/kataloge galima atsispausdinti standartų pataisas (/AC ir /P) nemokamai. Departamentas standartų pataisų nespausdina ir nesiunčia.

   Atnaujinta: 2022 10 27

  • 3.

   Kaip užsisakyti standartą?

   Lietuvos standartą užsisakyti galima tik susikūrus naudotojo paskyrą el. parduotuvėje. Galima įsigyti popierinę standarto versiją, neriboto skaitymo ir 24 val.  skaitymo paslaugą.

   Popierinė versija – siunčiamas atspausdintas ir įrištas standartas. (Informuojama apie paruoštą ir paštu išsiųstą standartą. Pranešimą apie išsiųstą (-us) standartą (-us) į vartotojo el. paštą atsiunčia sistema).

   Neriboto skaitymo paslauga – galimybė neribotai skaityti įsigytą standartą per savo paskyrą. Įsigijęs šią paslaugą pirkėjas turi teisę atsispausdinti vieną leidinio egzempliorių.

   24 val. skaitymo paslauga – galimybė skaityti standartą 24 val. per savo paskyrą be galimybės kopijuoti standarto tekstą.

   Iškilus techniniams klausimams, prašome kreiptis el. paštu [email protected].

   Daugiau informacijos apie standartų užsakymą galima rasti Elektroninės standartų parduotuvės naudotojo instrukcijoje arba kreiptis į Standartų leidybos skyrių telefonu (8~5) 270 9341, mob. 8 659 93 235 ar el. paštu [email protected].

   Atnaujinta: 2022 10 27

  • 4.

   Kaip elektroninėje standartų parduotuvėje surasti reikalingą standartą?

   Departamento elektroninėje standartų parduotuvėje/kataloge reikiamą standartą galima rasti įvedus į standartų paieškos langą raktinį žodį, jo dalį arba standarto žymenį. Išplėstinės paieškos pagalba galima atlikti tikslesnę standartų paiešką bei peržiūrėti standarto informaciją.

   Atnaujinta: 2022 10 27

 • Ne Lietuvos standartų įsigijimas 1
  • 1.

   Kaip užsisakyti standartą, kurio nėra Lietuvos standartų kataloge?

   Lietuvos standartų kataloge nesančių IEC standartų ir standartizacijos leidinių užsakymai priimami el. paštu [email protected]. Apmokėjimas už šiuos standartus – išankstinis. Sąskaita pateikiama naudotojo paskyroje, todėl klientas prieš tai turi būti užsiregistravęs el. parduotuvėje.

   Kitų šalių standartus (DIN, DNV, ASME ir kt.) galima įsigyti pasaulinėje el. standartų parduotuvėje adresu https://global.ihs.com arba konkrečių organizacijų el. standartų parduotuvėse, pvz., DIN (Vokietijos standartų instituto) standartus galima įsigyti adresu https://www.din.de/en

   Atnaujinta: 2022 10 27

 • Kiti klausimai apie standartus 3
  • 1.

   Kodėl ne visi standartai yra lietuvių kalba? 

   Visų standartų redakcijų lietuvių kalba rengimas būtų neracionalus ir finansiškai neadekvatus. Lietuvos standartų redakcijos lietuvių kalba rengiamos pagal darbo programą, sudarytą vadovaujantis Lietuvos standartizacijos departamento darbo programos rengimo ir skelbimo tvarkos aprašu. Darbo programa skelbiama Lietuvos standartizacijos departamento interneto svetainėje skiltyje Standartizacija-Standartų programa.

   Atnaujinta: 2022 10 27

  • 2.

   Kodėl standartai nėra nemokami?

   Departamentas, platindamas standartus, vadovaujasi Tarptautinių standartizacijos organizacijų (ISO, IEC) ir Europos standartizacijos organizacijų (CEN, CENELEC) dokumentais – ISO leidinių platinimo, pardavimo ir atgaminimo bei ISO autorių teisių apsaugos politika (POCOSA), IEC standartų autorių teisių apsaugos politika ir CEN-CENELEC 10-uoju Vadovu „CEN-CENELEC leidinių platinimo, pardavimo ir autorių teisių politika“ bei Lietuvos standartizacijos departamento nuostatais – nustatančiais, kad standartai yra autorių teisų objektas ir jų nemokamas platinimas yra negalimas.

   Atnaujinta: 2022 10 27

  • 3.

   Ar galima atgaminti standartų turinį?

   Standarto turinio dalies atgaminimą reglamentuoja Standartų ir standartizacijos leidinių platinimo būdų ir kainų nustatymo metodikos bei jų dalies atgaminimo tvarkos aprašas.

   Atnaujinta: 2022 10 27

  • 1.

   Ką reiškia CE ženklas?

   CE ženklas rodo atitiktį toms Europos direktyvoms ar reglamentams, kuriuose reikalaujama, kad CE ženklas būtų atitikties ženklas. Tokie teisės aktai vadinami naujojo požiūrio direktyvomis, pagal kurias CE ženklas yra vadinamas gaminio „pasu“, naudojamu norint patekti į Europos Sąjungos rinką. Daugiau informacijos galima rasti čia.

   Atnaujinta: 2022 11 04