Asmens duomenų apsauga

Informacija apie duomenų saugumą

Lietuvos standartizacijos departamentas asmens duomenis tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

Duomenų apsaugos pareigūnas

Lietuvos standartizacijos departamento patarėja

Greta Osinovskienė

Tel. 8 5 279 1143,  8 659 93229

El.p. [email protected]

Įsakymas "Dėl asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos taisyklių patvirtinimo" (2021 m. rugpjūčio 8 d., Nr. VE-60) paskelbta TAR 2021-08-09, Nr. 2021-17240

Asmens duomenų tvarkymo ir  duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos taisyklės 

Interneto svetainių privatumo politika

Slapukų naudojimo taisyklės

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-06