Kokybės politika

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO KOKYBĖS VADYBOS SISTEMA YRA SERTIFIKUOTA PAGAL ISO 9001 STANDARTO REIKALAVIMUS

Siekdami atitikti Lietuvos ir Europos teisės aktais apibrėžtus savo veiklai nustatytus reikalavimus bei nuolat gerinti kokybės vadybos sistemos rezultatyvumą 2014 m. sertifikavome savo veiklą pagal ISO 9001 kokybės vadybos standarto reikalavimus (sertifikatas).

Įsipareigojame visose organizacijos veiklos srityse užtikrinti kokybę ir nuolatinį veiklos gerinimą, kurį reglamentuoja kokybės vadybos standartas ISO 9001. Kokybės vadybos sistema apima nuolatinį valdymo struktūros, darbo metodų ir veiklos procesų tobulinimą bei optimizavimą.

Sukūrėme, įgyvendiname, prižiūrime ir nuolat geriname kokybės vadybos sistemą, kad pademonstruotume sugebėjimą nuolat teikti paslaugas, kurios atitiktų suinteresuotų asmenų lūkesčius ir taikomų teisės aktų reikalavimus bei padidintų suinteresuotų šalių pasitenkinimą. 

Vizija
Būti žinoma ir modernia nacionaline standartizacijos institucija
Misija
Plėtojant nacionalinę standartizaciją skatinti ekonomikos augimą ir konkurencingumą
Vertybės
 • Paslaugų kokybė ir nuolatinis tobulėjimas
 • Darbuotojų lojalumas ir profesionalumas
 • Atsakingumas ir skaidrumas
 • Lankstumas
 • Atvirumas ir bendradarbiavimas
Tikslai
 • Dalyvauti tarptautinėse ir Europos standartizacijos organizacijų standartizacijos veiklose ir atstovauti jose nacionaliniams interesams  
 • Kokybiškai vykdyti nacionalinės standartizacijos veiklas
 • Nuolat gerinti teikiamų paslaugų kokybę, atsižvelgiant į klientų poreikius
 • Diegti inovatyvius sprendimus
 • Sudaryti sąlygas darbuotojams kelti kvalifikaciją
 • Efektyviai ir skaidriai vykdyti veiklas

Įgyvendindama šią kokybės politiką Lietuvos standartizacijos departamento vadovybė

į s i p a r e i g o j a:

 •  kokybiškai teikti standartizacijos paslaugas atitinkančias klientų poreikius;
 •  užtikrinti kokybės vadybos sistemos (atitinkančios ISO 9001 standarto reikalavimus) ir į ją integruotos antikorupcinės vadybos sistemos (atitinkančios ISO 37001 standarto reikalavimus) funkcionavimą ir nuolat tobulinti jos rezultatyvumą;
 •  remti darbuotojų iniciatyvą gerinant paslaugų kokybę ir nuolatos kelti jų kvalifikaciją;
 •  plėsti šiuolaikinių informacinių technologijų panaudojimą teikiant paslaugas;
 • nuolat gerinti kokybės politikos įgyvendinimą, skiriant reikalingus išteklius.
Lietuvos standartizacijos departamento darbuotojai privalo:
 •  suprasti kokybės politiką ir jos laikytis savo darbe,
 •  pranešti apie galimas korupcijos apraiškas.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-08-17