Apie mus

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTAS – Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskirta nacionalinė standartizacijos institucija – yra biudžetinė įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Dėl Europos standartizacijos Nr. 1025/2012 ir Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymas.

Uždaviniai:

 • dalyvauti formuojant ir įgyvendinant kartu su suinteresuotomis šalimis valstybės politiką standartizacijos srityje;
 • sudaryti technikos komitetus nacionaliniams standartams ir nacionaliniams standartizacijos leidiniams rengti bei koordinuoti jų rengimą;
 • kaupti ir platinti nacionalinius standartus ir nacionalinius standartizacijos leidinius, skelbti informaciją apie juos;
 • perimti ir platinti Europos standartizacijos organizacijų (CEN, CENELEC, ETSI) standartus ir standartizacijos leidinius;
 • platinti tarptautinių standartizacijos organizacijų (ISO, IEC) standartus ir standartizacijos leidinius;
 • pagal kompetenciją atstovauti Lietuvos interesams Europos ir tarptautinių standartizacijos organizacijų veikloje;
 • keistis informacija apie techninius reglamentus – su Europos Komisija, apie techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktus – su Pasaulio prekybos organizacija.

Svarbiausi 2023 metų darbai

1. Vykdant Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymo 6 straipsnio 2 dalies nuostatą dėl nacionalinių standartų ir perimtųjų standartų redakcijų lietuvių kalba rengimo, įgyvendinti Lietuvos standartizacijos departamento 2023 m. darbo programą, sudarytą įvertinus suinteresuotųjų subjektų (viešojo ir verslo sektorių, vartotojų) poreikius (I–IV ketv.).

2. Vykdant Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymo 7 straipsnio 2 dalies nuostatą dėl privalomo taikymo perimtųjų standartų redakcijų lietuvių kalba rengimo, įvertinus ministerijų pateiktus siūlymus, parengti 49 standartų, į kuriuos teisės aktuose numatomos privalomo taikymo nuorodos, redakcijas lietuvių kalba (I–IV ketv.).

3. Vykdant Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymo 9 straipsnio 2 dalies nuostatą dėl atstovavimo nacionaliniams interesams tarptautinių standartizacijos institucijų ir Europos standartizacijos organizacijų veikloje ir atitikti Lietuvos standartizacijos departamento narystės Europos standartizacijos komitete (CEN) ir Europos elektrotechnikos standartizacijos komitete (CENELEC) reikalavimus, taip pat  įgyvendinant Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 3 ir 7 dalių nuostatą dėl viešojo administravimo subjekto veiklos efektyvumo, naujovių ir atvirumo permainoms, taip pat organizuojant ir vykdant vidaus kontrolę, nuolat gerinant Lietuvos standartizacijos departamento kokybės vadybos sistemos procesų tinkamumą, adekvatumą ir rezultatyvumą atlikti atitikties narystės šiose organizacijose kriterijams įsivertinimą ir Lietuvos standartizacijos departamento kokybės vadybos sistemos persertifikavimą pagal standartą LST EN ISO 9001:2015 (III–IV ketv.).

4. Didinant žinomumą apie Lietuvos standartizacijos departamento veiklą ir Lietuvos standartus, įgyvendinti Lietuvos standartizacijos departamento 2023 m. veiklos viešinimo planą (I–IV ketv.).

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO KOKYBĖS VADYBOS SISTEMA YRA SERTIFIKUOTA PAGAL ISO 9001 STANDARTO REIKALAVIMUS

Siekdami atitikti Lietuvos ir Europos teisės aktais apibrėžtus savo veiklai nustatytus reikalavimus bei nuolat gerinti kokybės vadybos sistemos rezultatyvumą 2014 m. sertifikavome savo veiklą pagal ISO 9001 kokybės vadybos standarto reikalavimus (sertifikatas).

Įsipareigojame visose organizacijos veiklos srityse užtikrinti kokybę ir nuolatinį veiklos gerinimą, kurį reglamentuoja kokybės vadybos standartas ISO 9001. Kokybės vadybos sistema apima nuolatinį valdymo struktūros, darbo metodų ir veiklos procesų tobulinimą bei optimizavimą.

Sukūrėme, įgyvendiname, prižiūrime ir nuolat geriname kokybės vadybos sistemą, kad pademonstruotume sugebėjimą nuolat teikti paslaugas, kurios atitiktų suinteresuotų asmenų lūkesčius ir taikomų teisės aktų reikalavimus bei padidintų suinteresuotų šalių pasitenkinimą. 

Vizija
Būti žinoma ir modernia nacionaline standartizacijos institucija
Misija
Plėtojant nacionalinę standartizaciją skatinti ekonomikos augimą ir konkurencingumą
Vertybės
 • Paslaugų kokybė ir nuolatinis tobulėjimas
 • Darbuotojų lojalumas ir profesionalumas
 • Atsakingumas ir skaidrumas
 • Lankstumas
 • Atvirumas ir bendradarbiavimas
Tikslai
 • Dalyvauti tarptautinėse ir Europos standartizacijos organizacijų standartizacijos veiklose ir atstovauti jose nacionaliniams interesams  
 • Kokybiškai vykdyti nacionalinės standartizacijos veiklas
 • Nuolat gerinti teikiamų paslaugų kokybę, atsižvelgiant į klientų poreikius
 • Diegti inovatyvius sprendimus
 • Sudaryti sąlygas darbuotojams kelti kvalifikaciją
 • Efektyviai ir skaidriai vykdyti veiklas

Įgyvendindama šią kokybės politiką Lietuvos standartizacijos departamento vadovybė

į s i p a r e i g o j a:

 •  kokybiškai teikti standartizacijos paslaugas atitinkančias klientų poreikius;
 •  užtikrinti kokybės vadybos sistemos (atitinkančios ISO 9001 standarto reikalavimus) ir į ją integruotos antikorupcinės vadybos sistemos (atitinkančios ISO 37001 standarto reikalavimus) funkcionavimą ir nuolat tobulinti jos rezultatyvumą;
 •  remti darbuotojų iniciatyvą gerinant paslaugų kokybę ir nuolatos kelti jų kvalifikaciją;
 •  plėsti šiuolaikinių informacinių technologijų panaudojimą teikiant paslaugas;
 • nuolat gerinti kokybės politikos įgyvendinimą, skiriant reikalingus išteklius.
Lietuvos standartizacijos departamento darbuotojai privalo:
 •  suprasti kokybės politiką ir jos laikytis savo darbe,
 •  pranešti apie galimas korupcijos apraiškas.

 

Departamentas atstovauja Lietuvai:

ISO (Tarptautinėje standartizacijos organizacijoje) – narys nuo 2008 m. Narystė ISO suteikia teisę Lietuvos standartizacijos departamentui gauti visus naujus šios organizacijos  dokumentus, iš kurių yra sudaromas standartų fondas. Narystė ISO didina Lietuvos įmonių konkurencingumą bei sudaro galimybę betarpiškai dalyvauti tarptautinių standartų projektų rengime.

IEC (Tarptautinėje elektrotechnikos komisijoje) – asocijuotasis narys nuo 1996 m. Narystė IEC sudaro galimybę Lietuvos gamintojams ir paslaugų teikėjams gauti ir taikyti naujausius elektrotechnikos standartus ir be kliūčių įeiti į tarptautinę bei Europos vieningąją rinkas, didina Lietuvos įmonių konkurencingumą. Užtikrinama nemokama prieiga prie visų IEC darbinių dokumentų ir leidinių tekstų.

CEN (Europos standartizacijos komitete) – narys nuo 2004 m. Narystė CEN suteikia galimybę Lietuvos gamintojams ir paslaugų teikėjams gauti ir taikyti naujausius standartus ir be kliūčių įeiti į Europos vieningąją bei tarptautinę rinkas, didina Lietuvos įmonių konkurencingumą. Taip pat narystė sudaro galimybę betarpiškai dalyvauti standartų projektų rengime.

CENELEC (Europos elektrotechnikos standartizacijos komitete) – narys nuo 2003 m. Narystė CENELEC sudaro galimybę Lietuvos gamintojams ir paslaugų teikėjams gauti ir taikyti naujausius standartus ir be kliūčių įeiti į Europos vieningąją bei tarptautinę rinkas, didina Lietuvos įmonių konkurencingumą. Taip pat narystė sudaro galimybę betarpiškai dalyvauti standartų projektų rengime.
ETSI (Europos telekomunikacijų standartų institute) – narys nuo 1996 m. Narystė ETSI sudaro galimybę Lietuvos gamintojams ir paslaugų teikėjams gauti ir taikyti naujausius standartus ir be kliūčių įeiti į Europos vieningąją bei tarptautinę rinkas, didina Lietuvos įmonių konkurencingumą. Taip pat narystė sudaro galimybę betarpiškai dalyvauti standartų projektų rengime.

 

Departamento atstovai Europos standartizacijos organizacijų valdymo organuose:

CEN AG – Sigitas Šiupšinskas, Ramunė Edita Rukšėnienė

CENELEC AG – Sigitas Šiupšinskas, Ramunė Edita Rukšėnienė

CEN BT – Vytautas Simutis, Ramunė Edita Rukšėnienė

CENELEC BT – Vytautas Simutis, Ramunė Edita Rukšėnienė

Nuo 1999 m. Lietuvos standartizacijos departamentas kartu su Latvijos, Estijos ir Lenkijos nacionalinių standartizacijos institucijomis dalyvauja Baltijos standartizacijos forume.

Europos standartizacijos komiteto (CEN) projektas „Aktyvesnis standartizacijos institucijų ir nacionalinių aplinkosaugos organizacijų įsitraukimas į aplinkos apsaugos srities standartizacijos procesus“ SA/CEN/GROW/EFTA/000/2017-11

Europos standartizacijos komiteto (CEN) projektas „Aktyvesnis standartizacijos institucijų ir nacionalinių aplinkosaugos organizacijų įsitraukimas į aplinkos apsaugos srities standartizacijos procesus“ SA/CEN/GROW/EFTA/000/2017-11

Lietuvos standartizacijos departamentas kartu su projekto „Aktyvesnis standartizacijos institucijų ir nacionalinių aplinkosaugos organizacijų įsitraukimas į aplinkos apsaugos srities standartizacijos procesus“ (Engaging more standard bodies and national environmental organizations in the environmental aspects of standardisation) (SA/CEN/GFOW/EFTA/000/2017-11) partneriais – Europos standartizacijos komitetu (CEN), Europos standartizacijos visuomeninių aplinkosaugos organizacijų asociacija (ECOS), Kipro, Rumunijos, Bulgarijos, Makedonijos, Latvijos, Maltos ir Čekijos nacionalinėmis standartizacijos institucijomis ir šių šalių atrinktomis nacionalinėmis nevyriausybinėmis organizacijomis – įgyvendina projektą, skirtą aktyvinti standartizacijos ir nevyriausybinių aplinkosaugos organizacijų veiklą ir spręsti su aplinkos apsaugos ir standartizacijos plėtojimu susijusius klausimus. Projektas finansuojamas Europos Komisijos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) lėšomis. Projekto įgyvendinimo metu rengiamos diskusijos ir skleidžiama informacija aktualiomis temomis, tokiomis kaip: žiedinė ekonomika, efektyvus išteklių naudojimas, vandens kokybės ir vandens pakartotinio panaudojimo klausimai, klimato kaita ir kt. Lietuvos standartizacijos departamentas 2022 m. spalio 24 d. organizuoja nacionalinį seminarą “Standartų svarba žiedinėje ekonomikoje”.

Projekte dalyvauja atrinkta Lietuvos nevyriausybinė organizacija – asociacija „Aplinkosaugos koalicija“, vienijanti 9 nevyriausybines Lietuvos aplinkosaugines organizacijas.

Projekto metu asociacijos „Aplinkosaugos koalicija“ įgaliotasis atstovas kartu su Lietuvos standartizacijos departamento SABE (Institucija, patarianti CEN ir CENELEC BT strateginiais aplinkosaugos klausimais) atstovu dalyvauja SABE posėdžiuose. Projekto įgyvendinimo metu projekte dalyvaujančiose šalyse bus organizuojami nacionaliniai seminarai, žiniasklaidos priemonėse skleidžiama informacija apie aplinkosauginę veiklą. Projekto pabaigoje vyks bendras europinio lygmens seminaras.

Projektas yra naudingas visoms suinteresuotosioms šalims – tiek nacionalinėms standartizacijos institucijoms, tiek nevyriausybinėms organizacijoms, visuomenei. Projekto įgyvendinimo metu siekiama pagerinti suinteresuotųjų šalių grupių – nevyriausybinių aplinkosauginių organizacijų ir visuomenės – pripažinimą bei paskatinti jas dirbti kartu su nacionalinių standartizacijos institucijų atstovais. Įgyvendinus projektą šių grupių ir nacionalinių standartizacijos organizacijų bendra veikla turėtų pavirsti į ilgalaikį ir efektyvų bendradarbiavimą su CEN/SABE.

Nepriklausomos tarpukario Lietuvos standartizacijos istorija

Pirmąjį nepriklausomybės dešimtmetį standartizacija Lietuvoje buvo susijusi su Technikos statomojo komiteto veikla – standartizacijos darbus bandoma pervesti tik valstybinėms institucijoms. 1919 m. Lietuvos vyriausybė pavedė Apsaugos ir Susisiekimo ministerijoms rengti statybinių medžiagų standartus – tai galima laikyti standartizavimo pradžia Lietuvoje.

1919 m. rugpjūčio 23 d. pradėjo veikti Vyriausieji matų, saikų ir svarstyklių rūmai. Bet kokie svareliai ar kiti matavimo įrankiai turėjo būti tikrinami šios įstaigos.  1920 m. Lietuvos kariuomenės vadovybė paskelbė įsakymą „Dėl matų, saikų ir svarstyklių įstatų įgyvendinimo kariuomenėje“. Metrinės matų sistemos įvedimas turėjo ne tik didelę ekonominę naudą, bet ir palengvino prekybinius ryšius, supaprastino net mokyklinį aritmetikos kursą.

Antrąjį nepriklausomybės dešimtmetį Lietuvos inžinierių ir architektų sąjunga, pasiekė, kad kitų šalių pavyzdžiu administracinė standartų rengimo tvarka būtų pakeista demokratine, kad visuomenė galėtų susipažinti su normų projektais, siūlomais pakeitimais. Visa tai skelbta žurnale „Technika ir ūkis“.

Nepriklausomoje tarpukario Lietuvoje pramonė buvo išvystyta gana silpnai, taigi, standartizacijos organizatoriai ir rengėjai visų pirma stengėsi nustatyti prioritetus standartizuotiems gaminiams. Lietuvoje standartai buvo rengiami užsienio šalių pavyzdžiu (Vokietijos, Anglijos, Čekoslovakijos, Rusijos), jie atitiko to meto reikalavimus. 1940 m., kai prasidėjo okupacija, standartizavimo darbai Lietuvoje sustojo 50-čiai metų. 

Standartizacijos institucijos raida nuo 1990-ųjų metų

 • 1990 m. balandžio 25 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 125 buvo įsteigtas Standartizacijos ir kokybės departamentas prie LR Vyriausybės.
 • 1991 m. gruodžio 2 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 519 Standartizacijos ir kokybės departamentas prie LR Vyriausybės pervadintas į Lietuvos valstybinę standartizacijos tarnybą prie LR Vyriausybės.
 • 1993 m. sausio 25 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 25 Lietuvos valstybinė standartizacijos tarnyba prie LR Vyriausybės pertvarkoma į Standartizacijos tarnybą prie LR Ekonomikos ministerijos.
 • 1993 m. birželio 24 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr.475 Standartizacijos tarnyba prie LR Ekonomikos ministerijos pakeičiama į Lietuvos standartizacijos tarnybą prie LR Ekonomikos ministerijos.
 • 1994 m. spalio 11 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 966 Lietuvos standartizacijos tarnyba prie LR Ekonomikos ministerijos pertvarkyta į Lietuvos standartizacijos tarnybą prie LR Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos.
 • 1995 m. gegužės 2 d. LR Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos įsakymu Nr. 8 Lietuvos standartizacijos tarnyba prie LR Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos pertvarkoma į Lietuvos standartizacijos departamentą prie LR Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos.
 • 2001 m. balandžio 18 d. LR Aplinkos ministerijos įsakymu Nr. 211 tvirtinami  Lietuvos standartizacijos departamento prie LR Aplinkos ministerijos nuostatai.
 • 2011 m. balandžio 13 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 425 Lietuvos standartizacijos departamentas prie LR Aplinkos ministerijos perkeliamas prie LR ekonomikos ir inovacijų ministerijos.
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-03-01